mBank Subfundusz Innowacji PL

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu mBank FIO. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje.

Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 26.05.2022

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2021 2020 2019 2018 MAX
-3,03% -2,39% -19,61% -21,34% 2,92% - -19,52% 8,49% 1,30% - - -10,22%

Informacje o funduszu

  • 45% indeks WIG20 + 30% indeks mWIG40 + 15% indeks sWIG80 + 10% stawka WIBID 1M.
  • 01.06.2018
  • 90,85 PLN
  • PLN
  • Od 5 lat
  • 1000 PLN
  • 100 PLN
  • 5% (jednostka uczestnictwa typu M)
  • 1,5% (jednostka uczestnictwa typu M)
  • dzienna

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
-