mBank Subfundusz Multiasset

Historia wycen

Stopy zwrotu na 29.07.2021

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2020 2019 2018 2017 MAX
0,57% 1,93% 5,68% 9,26% - - 4,73% 2,61% - - - 8,83%

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna subfunduszu kładzie duży nacisk na globalną dywersyfikację aktywów oraz aktywne zarządzanie strukturą portfela w oparciu o szeroką gamę aktywów. Subfundusz charakteryzuje się szerokimi limitami inwestycyjnymi, czego odzwierciedleniem jest m.in. dopuszczalny udział akcji w zakresie od 0% do 100%.

Celem zarządzającego jest możliwie szybkie dostosowanie struktury portfela lokat funduszu do zmieniających się warunków rynkowych. Udział poszczególnych pozycji w portfelu może w związku z tym podlegać istotnym zmianom w czasie.

Zagraniczną część portfela stanowić będą w większości przypadków jednostki funduszy ETF, umożliwiające budowę ekspozycji na konkretne klasy aktywów, regiony oraz sektory. Alokacja na polski rynek akcji budowana będzie w sposób bezpośredni poprzez nabywanie akcji konkretnych emitentów. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem wykorzystywane będą także instrumenty pochodne, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów terminowych futures.

Informacje o funduszu

 • dwukrotność wskaźnika WIBID 1Y
 • 23.06.2015
 • 99,35 PLN
 • PLN
 • od 3 lat
 • 1.000 PLN
 • 100 PLN
 • 5% (jednostka uczestnictwa typu M)
 • 1,5% (jednostka uczestnictwa typu M)
 • 08 1600 0003 1899 7968 2000 0009
 • dzienna

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną zmiennością w związku z faktem, że część Aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje.

Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
*) Poziom ryzyka określa możliwą zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu i wynika ze stosowanej przez subfundusz polityki inwestycyjnej. Nie jest on tożsamy ze wskaźnikiem zysku do ryzyka subfunduszu, który wyznaczany jest zgodnie z Załącznikiem 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013, poz. 673).
-