mBank Subfundusz Multiasset

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu mBank FIO. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną zmiennością w związku z faktem, że część Aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje.

Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.

Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 26.05.2022

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2021 2020 2019 2018 MAX
1,07% -2,45% -3,62% -4,36% 8,02% - -4,96% 4,10% 2,61% - - 2,80%

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna subfunduszu kładzie duży nacisk na globalną dywersyfikację aktywów oraz aktywne zarządzanie strukturą portfela w oparciu o szeroką gamę aktywów. Subfundusz charakteryzuje się szerokimi limitami inwestycyjnymi, czego odzwierciedleniem jest m.in. dopuszczalny udział akcji w zakresie od 0% do 100%.

Celem zarządzającego jest możliwie szybkie dostosowanie struktury portfela lokat funduszu do zmieniających się warunków rynkowych. Udział poszczególnych pozycji w portfelu może w związku z tym podlegać istotnym zmianom w czasie.

Zagraniczną część portfela stanowić będą w większości przypadków jednostki funduszy ETF, umożliwiające budowę ekspozycji na konkretne klasy aktywów, regiony oraz sektory. Alokacja na polski rynek akcji budowana będzie w sposób bezpośredni poprzez nabywanie akcji konkretnych emitentów. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem wykorzystywane będą także instrumenty pochodne, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów terminowych futures.

Informacje o funduszu

  • dwukrotność wskaźnika WIBID 1Y
  • 23.06.2015
  • 93,85 PLN
  • PLN
  • od 3 lat
  • 1.000 PLN
  • 100 PLN
  • 5% (jednostka uczestnictwa typu M)
  • 1,5% (jednostka uczestnictwa typu M)
  • dzienna

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
-