Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny

wcześniej Nationale-Nederlanden Konserwatywny
Zainwestuj w ten fundusz online.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 06.02.2023

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2022 2021 2020 2019 MAX
0,77% 3,19% 2,96% 1,94% 2,90% 5,31% 1,54% 0,89% 1,12% 1,89% 1,99% 84,30%

Subfundusz inwestuje w depozyty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminach zapadalności nie przekraczających 1 roku oraz dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu i terminach zapadalności powyżej 1 roku. Subfundusz inwestuje co najmniej 40% aktywów netto w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a maksymalnie 60% w pozostałe instrumenty dłużne, w tym w obligacje przedsiębiorstw. Pozostała część aktywów utrzymywana jest na krótkoterminowych lokatach bankowych. Dodatkowo, w zakresie inwestycji w dłużne papiery wartościowe co najmniej 70% części dłużnej inwestowane jest w obligacje posiadające rating inwestycyjny lub obligacje emitenta, w którym Skarb Państwa posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udział co najmniej 25% ogólnej liczby głosów, przy czym maksymalne zaangażowanie w obligacje korporacyjne pojedynczego emitenta uzależnione jest od zewnętrznego ratingu (Moody’s, S&P lub Fitch). Subfundusz inwestuje na rynku polskim, ale inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone przemysłowe lub sektorowe segmenty rynku. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej.

Pełny opis wszystkich rodzajów ryzyka związanych z subfunduszem można znaleźć w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie Funduszu. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historyczne wyniki inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanego kapitału.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany subfundusz jest uzależniona od daty zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, wysokości pobranych opłat manipulacyjnych oraz obowiązków podatkowych uczestnika. Powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy Rockbridge Neo FIO (nie dotyczy Rockbridge Neo Subfunduszu Globalnych Innowacji oraz Rockbridge Neo Multistrategia) oraz aktywów poszczególnych subfunduszy krajowych Rockbridge Neo SFIO, może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski.

Aktywa subfunduszy zagranicznych Rockbridge Neo SFIO lokowane są w większości w jednostki uczestnictwa zagranicznych subfunduszy wskazanych w Statucie Rockbridge Neo SFIO (nie dotyczy Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Europejskich oraz Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Ameryki Łacińskiej). Wartość aktywów netto subfunduszy Rockbridge Neo FIO (nie dotyczy Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Skarbowych, Rockbridge Neo Subfunduszu Konserwatywnego), subfunduszy krajowych Rockbridge Neo SFIO (nie dotyczy Rockbridge Neo Subfunduszu Konserwatywnego Plus i Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Plus) oraz subfunduszy zagranicznych Rockbridge Neo SFIO (nie dotyczy Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Światowych) cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Informacje o funduszu

 • 100% 12-miesięczny WIBID
 • 29.04.2005
 • 306 mln PLN
 • 18,43 PLN
 • PLN
 • 1 rok
 • 500
 • 250
 • max 1,00%
 • 1,00%
 • 31 1880 0009 0000 0013 0041 5018
 • każdy dzień roboczy GPW

Struktura na 30.12.2022

 • 54,5%
 • 42,2%
 • 3,3%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

8,80%