Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

Aktywność i konsekwencja

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek to dynamicznie zarządzany portfel z wysokim wskaźnikiem rotacji inwestycji oraz konsekwentnie realizowaną polityką stop loss i take profit na zajmowanych pozycjach

Alfa na pierwszym planie

Wykorzystując możliwość znaczących odchyleń od benchmarku fundusz koncentruje się głównie na najlepszych pomysłach inwestycyjnych z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, dopasowując alokację sektorową do cyklu gospodarczego oraz unikając ekspozycji na podmioty objęte niepożądanymi w portfelu czynnikami ryzyka

Dynamiczne sektory

Z grona polskich prywatnych przedsiębiorstw identyfikujemy firmy o silnych profilach biznesowych, przewagach konkurencyjnych, trwałych dochodach i perspektywach dynamicznego wzrostu

Polityka inwestycyjna 

Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, dokonywanych głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy akcji stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto subfunduszu. W pozostałej części aktywa lokowane są w instrumenty dłużne, m.in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, listy zastawne, certyfikaty depozytowe. Akcje i instrumenty udziałowe (z reguły z segmentu średnich spółek) dobierane są w oparciu o osiągane i prognozowane wyniki finansowe spółki, perspektywy rozwoju branży, w której działa spółka oraz jakość kadry zarządzającej i pozycję rynkową spółki. Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu kryterium maksymalizacji rentowności w krótkim horyzoncie czasowym z zachowaniem możliwie wysokiej płynności i niskiego poziomu ryzyka kredytowego. Subfundusz dokonuje lokat w sposób  uznaniowy z uwzględnieniem zasad polityki inwestycyjnej, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu przekraczającej przyjęty benchmark.

Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego  zarządzania portfelem oraz w celu zabezpieczania ryzyka rynkowego (w tym ryzyka walutowego). Subfundusz będzie wykorzystywał głównie instrumenty pochodne z GPW, a w szczególności kontrakt na indeks mWIG40. Subfundusz może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Poziom dźwigni mierzonej metodą zaangażowania nie przekracza 100%  Aktywów Netto Subfunduszu.
 

Ryzyka

Rockbridge TFI stale dokłada należytych starań, aby minimalizować ryzyka związane z inwestycją w fundusze, decydując się na inwestycję weź pod uwagę ryzyka m.in. taki jak:
 
 • Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości inwestycji w wyniku zmian parametrów rynkowych, którymi w zależności od polityki  inwestycyjnej funduszu mogą być np: kursy akcji lub inne instrumenty o charakterze udziałowym, poziomy stóp procentowych (ryzyko stóp procentowych), ceny towarów (ryzyko towarowe) oraz kursy walutowe (ryzyko walutowe).
 • Ryzyko kredytowe - związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty finansowe są przedmiotem lokat lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na instrumentach finansowych, a także związane z możliwością nieterminowego rozliczenia transakcji zawartych przez subfundusz (ryzyko rozliczeniowe). Niewypłacalność któregokolwiek z emitentów lub kontrahentów może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto.
 • Ryzyko płynności - związane jest z brakiem możliwości nabycia lub zbycia instrumentu finansowego bez istotnego wpływu na cenę tego instrumentu lub brakiem możliwości finansowania pozycji.
 • Ryzyko dźwigni finansowej - dźwignia finansowa występuje, gdy ekspozycja przekracza wielkość zainwestowanej kwoty. Dźwignia finansowa może powstać w następstwie zastosowania instrumentów pochodnych lub finansowania za pomocą transakcji z przyrzeczeniem odkupu. Wykorzystanie dźwigni może powodować większe wahania wyceny i w efekcie podwyższać poziom ryzyka.
 • Ryzyko operacyjne - możliwość poniesienia straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych (np. ryzyko przechowywania aktywów).
 
Pełny opis wszystkich rodzajów ryzyka związanych z subfunduszem można znaleźć w aktualnym prospekcie informacyjnym Rockbridge FIO Parasolowego.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. 

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 11.06.2024

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2023 2022 2021 2020 MAX
-0,90% 5,84% 11,69% 38,24% 61,99% 16,89% 11,27% 42,09% -17,75% -0,96% 17,17% -26,07%

Informacje o funduszu

 • 90% mWIG40TR + 10% WIBOR ON
 • 21.01.2000
 • 76 mln PLN
 • 73,93 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 2%
 • Opłata za wyniki wynosi 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz, więcej
 • 80 1140 1010 0000 3010 6801 9008
 • dzienna

Struktura na 31.05.2024

 • 62,1%
 • 27,6%
 • 10,4%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7


Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

44,62%