Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

Aktywność i konsekwencja

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek to dynamicznie zarządzany portfel z wysokim wskaźnikiem rotacji inwestycji oraz konsekwentnie realizowaną polityką stop loss i take profit na zajmowanych pozycjach

Alfa na pierwszym planie

Wykorzystując możliwość znaczących odchyleń od benchmarku fundusz koncentruje się wyłącznie na najlepszych pomysłach inwestycyjnych z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, dopasowując alokację sektorową do cyklu gospodarczego oraz unikając ekspozycji na podmioty objęte niepożądanymi w portfelu czynnikami ryzyka

Dynamiczne sektory

Z grona polskich prywatnych przedsiębiorstw identyfikujemy firmy o silnych profilach biznesowych, przewagach konkurencyjnych, trwałych dochodach i perspektywach dynamicznego wzrostu

Historia wycen

Stopy zwrotu na 29.07.2021

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2020 2019 2018 2017 MAX
-4,37% -5,22% -4,64% -4,62% 9,62% 10,18% 0,28% 17,17% 7,36% -19,37% 6,25% -42,44%

Informacje o funduszu

 • 90% indeks mWIG40, 10% indeks POLONIA
 • 21.01.2000
 • 69 mln PLN
 • 57,56 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 2,5%
 • 80 1140 1010 0000 3010 6801 9008
 • dzienna

Struktura na 30.06.2021

 • 76,0%
 • 24,0%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.

*) Poziom ryzyka określa możliwą zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu i wynika ze stosowanej przez subfundusz polityki inwestycyjnej. Nie jest on tożsamy ze wskaźnikiem zysku do ryzyka subfunduszu, który wyznaczany jest zgodnie z Załącznikiem 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013, poz. 673).
15,88%