Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

Aktywność i konsekwencja

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek to dynamicznie zarządzany portfel z wysokim wskaźnikiem rotacji inwestycji oraz konsekwentnie realizowaną polityką stop loss i take profit na zajmowanych pozycjach

Alfa na pierwszym planie

Wykorzystując możliwość znaczących odchyleń od benchmarku fundusz koncentruje się głównie na najlepszych pomysłach inwestycyjnych z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, dopasowując alokację sektorową do cyklu gospodarczego oraz unikając ekspozycji na podmioty objęte niepożądanymi w portfelu czynnikami ryzyka

Dynamiczne sektory

Z grona polskich prywatnych przedsiębiorstw identyfikujemy firmy o silnych profilach biznesowych, przewagach konkurencyjnych, trwałych dochodach i perspektywach dynamicznego wzrostu

Ryzyka

Rockbridge TFI stale dokłada należytych starań, aby minimalizować ryzyka związane z inwestycją w fundusze, decydując się na inwestycję weź pod uwagę ryzyka m.in. taki jak:
 
 • Ryzyko płynności: związane jest z brakiem możliwości nabycia lub zbycia instrumentu finansowego bez istotnego wpływu na cenę tego instrumentu, a także z brakiem możliwości dokonania rzetelnej wyceny instrumentu finansowego.
 • Ryzyko operacyjne: możliwość poniesienia przez subfundusz straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych.
 • Ryzyko technik finansowych, takich jak kontrakty dotyczące instrumentów pochodnych mających wpływ na profil ryzyka subfunduszu: ryzyko związane z zawieraniem przez fundusz na rachunek subfunduszu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne (w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne), mogących wpływać na wahania (w tym spadek) wartości jednostki uczestnictwa.
 
Pełny opis wszystkich rodzajów ryzyka związanych z subfunduszem można znaleźć w aktualnym prospekcie informacyjnym Rockbridge FIO Parasolowego.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. 

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 30.09.2022

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2021 2020 2019 2018 MAX
-6,19% -9,61% -20,09% -31,82% -25,92% -16,92% -28,06% -0,96% 17,17% 7,36% -19,37% -59,10%

Informacje o funduszu

 • 90% indeks mWIG40, 10% indeks POLONIA
 • 21.01.2000
 • 47 mln PLN
 • 40,90 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 2%
 • 80 1140 1010 0000 3010 6801 9008
 • dzienna

Struktura na 31.08.2022

 • 65,0%
 • 31,7%
 • 3,3%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

-30,23%