Rockbridge Dywidendowy

GŁÓWNIE SPÓŁKI
DYWIDENDOWE

Inwestycja w akcje przedsiębiorstw prowadzących długoterminową i stabilną politykę dywidendową.

Kryterium doboru spółek do portfela, to zarówno wysokość wypłacanej dywidendy, jak i zdolność operacyjna biznesu do utrzymania bądź poprawy wyników finansowych w przyszłości.

WYPŁATA DOCHODU

Rockbridge Dywidendowy to pierwszy polski fundusz wypłacający dochód z inwestycji w akcje spółek dywidendowych.
W 2017 roku wypłaciliśmy 4,72% dochodu. 10 maja 2018 roku nastąpiła kolejna wypłata dochodu na poziomie 9,23%.

POLSKA i ZAGRANICA

Fundusz lokuje aktywa na polskiej giełdzie oraz na wybranych rynkach zagranicznych, dzięki temu mamy dostęp do szerokiego grona spółek skłonnych do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

Cechy funduszu

 • Regularna wypłata dochodu z dywidend dla inwestorów
 • Ekspozycja na akcje spółek dywidendowych, które cechuje wysoka częstotliwość osiągania zysku i niższe zadłużenie (spółki takie nie są skłonne do wypłacania dywidendy na kredyt, dzielą się zyskami z akcjonariuszami gdy osiągają zyski)
 • Fundusz może inwestować w spółki dywidendowe na całym świecie co daje inwestorom możliwość udziału w zyskach spółek zagranicznych i ogranicza lokalne ryzyko dekoniunktury giełdowej
 • Do portfela trafiają tylko akcje dojrzałych przedsiębiorstw, które posiadają przejrzystą politykę dywidendową
 • W przypadku braku dobrych perspektyw na rynku akcji, do portfela mogą zostać dodane starannie wybrane obligacje

Historia wycen

Stopy zwrotu na 08.04.2020

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2019 2018 2017 2016 MAX
-2,02% -2,41% 7,10% 6,29% -11,72% -9,41% -0,28% 12,86% -19,90% 11,35% - 18,96%

Informacje o funduszu

 • 15.02.2016
 • 3,8 mln PLN
 • 101,06 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 3%
 • 13 1140 1010 0000 3010 6801 7013
 • dzienna

Struktura na 28.02.2020

 • 76,4%
 • 23,6%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
-