Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5

Raporty bieżące funduszu znajdziesz tutaj
 

Polityka inwestycyjna 

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu. Dla osiągnięcia celu inwestycyjnego Fundusz będzie stosował strategię zabezpieczania ekspozycji na rynek akcji o nazwie Constant Proportion Portfolio Insurance (w skrócie „CPPI”) polegającą na odpowiednim rebalansowaniu ekspozycji na rynek akcji i instrumentów dłużnych w portfelu w celu ochrony Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny przed spadkiem poniżej zakładanego poziomu, zwanego poziomem ochrony kapitału. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, w tym w szczególności ochrony kapitału na zakładanym poziomie, a także spełnienia się założeń strategii zabezpieczania portfela akcji. Fundusz dokonuje lokat w sposób uznaniowy z uwzględnieniem zasad polityki inwestycyjnej.

Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celu zabezpieczania ryzyka rynkowego (w tym ryzyka walutowego). Fundusz może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Poziom dźwigni mierzonej metodą ekspozycji AFI nie przekracza 400% Aktywów Netto Funduszu.
 

Ryzyka

Rockbridge TFI stale dokłada należytych starań, aby minimalizować ryzyka związane z inwestycją w fundusze, decydując się na inwestycję weź pod uwagę ryzyka m.in. taki jak:
 
 • Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości inwestycji w wyniku zmian parametrów rynkowych, którymi w zależności od polityki  inwestycyjnej funduszu mogą być np: kursy akcji lub inne instrumenty o charakterze udziałowym, poziomy stóp procentowych (ryzyko stóp procentowych), ceny towarów (ryzyko towarowe) oraz kursy walutowe (ryzyko walutowe).
 • Ryzyko kredytowe - związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty finansowe są przedmiotem lokat lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na instrumentach finansowych, a także związane z możliwością nieterminowego rozliczenia transakcji zawartych przez subfundusz (ryzyko rozliczeniowe). Niewypłacalność któregokolwiek z emitentów lub kontrahentów może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto.
 • Ryzyko płynności - związane jest z brakiem możliwości nabycia lub zbycia instrumentu finansowego bez istotnego wpływu na cenę tego instrumentu lub brakiem możliwości finansowania pozycji.
 • Ryzyko dźwigni finansowej - dźwignia finansowa występuje, gdy ekspozycja przekracza wielkość zainwestowanej kwoty. Dźwignia finansowa może powstać w następstwie zastosowania instrumentów pochodnych lub finansowania za pomocą transakcji z przyrzeczeniem odkupu. Wykorzystanie dźwigni może powodować większe wahania wyceny i w efekcie podwyższać poziom ryzyka.
 • Ryzyko operacyjne - możliwość poniesienia straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych (np. ryzyko przechowywania aktywów).

Historia wycen

Stopy zwrotu na 31.01.2024

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2023 2022 2021 2020 MAX
0,65% 1,64% 2,78% 6,31% 8,68% 4,19% 6,89% 6,89% 1,14% -4,31% 0,87% 28,59%

Poziom ochrony kapitału: 121,70 PLN
Bieżący okres ochrony kapitału: upływa 28.06.2024 (dzień wyceny certyfikatów)

Informacje o funduszu

 • 14.04.2006
 • 13 mln PLN
 • 128,59 PLN
 • PLN
 • od 3 lat
 • miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
 • ostatni dzień giełdowy w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7


Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

5,19%