Rockbridge FIZ Multi Strategia

Raporty bieżące funduszu znajdziesz tutaj


 

Polityka inwestycyjna
Z dniem 1 września 2018 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej Funduszu, na skutek której nastąpiło odstąpienie od stosowania strategii zabezpieczania portfela o nazwie Constant Proportion Portfolio Insurance.

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie od 0% do 100% Aktywów Funduszu m.in. w:
 • depozyty;
 • Instrumenty Rynku Pieniężnego,
 • papiery wartościowe,
 • Instrumenty Pochodne,
 • waluty obce;
 • listy zastawne;
 • wierzytelności, 

Fundusz może lokować swoje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą.

Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu może cechować się istotną zmiennością.
 

 

Historia wycen

Stopy zwrotu na 30.09.2021

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2020 2019 2018 2017 MAX
-0,44% -0,60% -1,62% -1,95% -1,59% -0,85% -1,95% 0,37% 0,23% -0,17% -0,19% 12,09%

Zarządzający funduszem

Informacje o funduszu

 • 31.07.2006
 • 7 mln PLN
 • 112,09 PLN
 • PLN
 • od 3 lat
 • miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
 • ostatni dzień giełdowy w lutym, maju, sierpniu i listopadzie

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
-1,89%