Rockbridge FIZ Multi Strategia w likwidacji

Raporty bieżące funduszu znajdziesz tutaj


 

Polityka inwestycyjna
Z dniem 1 września 2018 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej Funduszu, na skutek której nastąpiło odstąpienie od stosowania strategii zabezpieczania portfela o nazwie Constant Proportion Portfolio Insurance.

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie od 0% do 100% Aktywów Funduszu m.in. w:
 • depozyty;
 • Instrumenty Rynku Pieniężnego,
 • papiery wartościowe,
 • Instrumenty Pochodne,
 • waluty obce;
 • listy zastawne;
 • wierzytelności, 

Fundusz może lokować swoje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą.

Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu może cechować się istotną zmiennością.
 

 

Historia wycen

Stopy zwrotu na 18.11.2021

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2022 2021 2020 2019 MAX
-4,51% -5,04% -5,95% -6,47% -6,34% -5,41% -6,37% 0,00% -6,37% 0,37% 0,23% 7,04%

Zarządzający funduszem

Informacje o funduszu

 • 31.07.2006
 • 7 mln PLN
 • 107,04 PLN
 • PLN
 • od 3 lat
 • miesięczna (w ostatnim dniu giełdowym każdego miesiąca kalendarzowego)
 • ostatni dzień giełdowy w lutym, maju, sierpniu i listopadzie

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

-6,32%