Rockbridge Lokata Plus

ATRAKCYJNA
LOKATA KAPITAŁU

Rockbridge Lokata Plus to aktywnie zarządzany portfel instrumentów rynku pieniężnego oraz obligacji o krótkim terminie wykupu.

STABILNOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO

Jest to najbezpieczniejszy fundusz w ofercie Rockbridge.
Wyceny jednostek cechują się niską zmiennością.

MAKSYMALNA
PŁYNNOŚĆ

W funduszu znajdują się tylko pozycje, które można szybko sprzedać w dowolnym momencie.

Cechy funduszu

 • Inwestuje głównie w instrumenty rynku pieniężnego bez ograniczeń geograficznych.
 • Szczególnie polecany inwestorom, którzy nie akceptują strat (klienci instytucjonalni i posiadający lokaty bankowe).
 • Możliwość wykorzystania instrumentów pochodnych w obszarze rynku stopy procentowej - zarządzający funduszem
  posiada wieloletni track record w stosowaniu takich rozwiązań.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 21.08.2019

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2018 2017 2016 2015 MAX
0,33% 1,28% 1,90% 3,74% 5,52% 7,16% 2,45% 1,55% 3,18% 1,11% 1,89% 12,29%

Zarządzający funduszem

Informacje o funduszu

 • stawka WIBID 3M
 • 16.07.2014
 • 105 mln PLN
 • 112,29 PLN
 • PLN
 • od 3 miesięcy
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • 0%
 • 0,8%
 • 20% stopy zwrotu ponad stawkę oprocentowania więcej
 • 12 2490 0005 0000 4600 2941 8855
 • dzienna

Struktura na 31.07.2019

 • 69,1%
 • 18,9%
 • -0,1%
 • 12,2%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie cechować się niską zmiennością w związku ze zmianą cen instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Subfunduszu. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
11,73%