Rockbridge Lokata Plus

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

ATRAKCYJNA
LOKATA KAPITAŁU

Rockbridge Lokata Plus to aktywnie zarządzany portfel instrumentów rynku pieniężnego oraz obligacji o krótkim terminie wykupu.

STABILNOŚĆ

Jest to jeden z dwóch najbezpieczniejszych funduszy w ofercie Rockbridge.
Wyceny jednostek cechują się niską zmiennością.

MAKSYMALNA
PŁYNNOŚĆ

W funduszu znajdują się tylko pozycje, które można szybko sprzedać w dowolnym momencie.

Cechy funduszu

 • Inwestuje głównie w instrumenty rynku pieniężnego bez ograniczeń geograficznych.
 • Szczególnie polecany inwestorom, którzy nie akceptują strat (klienci instytucjonalni i posiadający lokaty bankowe).
 • Możliwość wykorzystania instrumentów pochodnych w obszarze rynku stopy procentowej - zarządzający funduszem
  posiada wieloletni track record w stosowaniu takich rozwiązań.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy.

Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie cechować się niską zmiennością w związku ze zmianą cen instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Subfunduszu. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.

Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 26.05.2022

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2021 2020 2019 2018 MAX
0,47% -1,45% -2,12% -3,66% -2,35% 0,96% -1,05% -3,00% 2,99% 3,38% 1,55% 12,00%

Zarządzający funduszem

Informacje o funduszu

 • stawka WIBID 3M
 • 16.07.2014
 • 76 mln PLN
 • 112,00 PLN
 • PLN
 • od 3 miesięcy
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • 0%
 • 0,8%
 • 25% stopy zwrotu ponad stawkę oprocentowania więcej
 • 20 1140 1010 0000 3010 6801 6014
 • dzienna

Struktura na 29.04.2022

 • 39,7%
 • 18,3%
 • 2,7%
 • -9,3%
 • 48,6%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
5,89%