Rockbridge Rynków Surowcowych

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

CZTERY GRUPY
SUROWCÓW

Fundusz daje ekspozycję na aktywa czterech strategicznych grup na rynku surowców: metali szlachetnych, metali przemysłowych, energetyki oraz rolnictwa.

Polityka inwestycyjna przewiduje zmiany zaangażowania w poszczególnych grupach w reakcji na zmieniające się otoczenie rynkowe.

ŹRÓDŁO
DYWERSYFIKACJI

Niska, a czasami ujemna korelacja z innymi klasami aktywów powoduje, że ekspozycja na rynek surowców może skutecznie pomóc ograniczyć ryzyko portfela inwestycyjnego.

Rosnące ceny surowców mogą stanowić potencjalne zabezpieczenie przed inflacją oraz negatywnymi skutkami wzrostu stóp procentowych.

WYSOKA PŁYNNOŚĆ

Wykorzystujemy instrumenty o wysokiej płynności, które wiernie odzwierciedlają zmiany cen surowców na różnorodnych rynkach i przy ograniczonym ryzyku (np. ETF).

Cechy funduszu

 • Ukierunkowanie na wybrane grupy surowców, aktywna alokacja środków w zależności od sytuacji rynkowej
 • Zarządzający wykorzystują doświadczenie w zarządzaniu strategiami globalnymi w celu określenia strategicznych kierunków, w które może pójść rynek surowców
 • Instrumenty pochodne i ETF zapewniają wysoką płynność i możliwość szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym

Historia wycen

Stopy zwrotu na 15.04.2021

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2020 2019 2018 2017 MAX
-0,19% 11,12% 27,69% 45,11% 1,61% -11,13% 18,00% -7,27% -3,04% -15,88% 4,46% -7,77%

Informacje o funduszu

 • 90% indeks Reuters/Jefferies CRB Excess Return, 10% WIBID 3M
 • 16.01.2009
 • 13 mln PLN
 • 92,23 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 2,5%
 • 95 1140 1010 0000 3010 6801 3015
 • dzienna

Struktura na 31.03.2021

 • 48,9%
 • 46,7%
 • 4,4%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje oraz inne instrumenty o podobnym poziomie ryzyka związane z sektorem żywnościowym oraz sektorem surowcowym. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
4,45%