Rockbridge Selektywny

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

ABSOLUTNA STOPA
ZWROTU

Polityka inwestycyjna funduszu jest nastwiona na generowanie zysku z akcji wyselekcjonowanych spółek, które są beneficjentami aktualnej fazy cyklu koniunkturalnego.

Fundusz cechuje się niższym poziomem ryzyka niż klasyczne fundusze akcyjne.

DOPASOWANIE DO
KONIUNKTURY

Dzięki adaptacji portfela do otoczenia gospodarczego fundusz czerpie korzyści ze zmieniającego się cyklu koniunkturalnego oraz stara się wykorzystywać okazje inwestycyjne na wielu rynkach i w różnym horyzoncie czasowym.

RYGORYSTYCZNY
DOBÓR SPÓŁEK

Selektywne podejście do inwestowania oznacza wybór akcji o największym potencjale wzrostu w oparciu o wnikliwą analizę i prognozy rozwoju sytuacji finansowej spółki oraz jej otoczenia branżowego.

Cechy funduszu

 • Aktywne zarządzanie - udział akcji i instrumentów dłużnych może w dowolnym momencie wynosić od 0 do 100%
 • Poszukiwanie okazji inwestycyjnych w Polsce i za granicą
 • Zespół posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w dziedzinie akcji jak i instrumentów rynku pieniężnego
 • Rygorystyczna i wieloetapowa selekcja spółek do portfela, ze szczególnym uwzględnieniem cyklu koniunkturalnego
 • Bardzo atrakcyjna dla inwestorów relacja zysku do ryzyka

Historia wycen

Stopy zwrotu na 15.04.2021

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2020 2019 2018 2017 MAX
5,09% -0,65% 8,02% 21,70% 10,01% 2,59% 5,97% 4,19% 7,98% -13,66% 5,80% 64,58%

Informacje o funduszu

 • 08.05.2009
 • 25 mln PLN
 • 164,58 PLN
 • PLN
 • od 4 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • 4%
 • 2,5%
 • 11 1140 1010 0000 3010 6801 5012
 • dzienna

Struktura na 31.03.2021

 • 95,7%
 • 0,2%
 • 4,2%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
W związku z faktem, że część aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną zmiennością. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
9,73%