Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 29 września 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla Subfunduszy wchodzących w skład Rockbridge FIO Parasolowy, Subfunduszy wchodzących w skład Rockbridge Superior FIO oraz Funduszu Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej.

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

  1. zmianą nazwy Towarzystwa,
  2. zmianami nazwy Funduszu oraz subfunduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,
  3. zmianami strony internetowej Towarzystwa.