Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 4 stycznia 2018 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej.