Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu28 listopada 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”).

 

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

  1. zmianą adresu korespondencyjnego miejsca prowadzenia działalności przez depozytariusza,
  2. dodaniem nowego dystrybutora,
  3. rozszerzeniem listy funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.