Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 28 września  2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”).

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:
  1. zmianą zarządzającego Funduszem,
  2. aktualizacją adresu siedziby Agenta Transferowego Funduszu.