Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 23 października 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:
  • zmianą zarządzającego subfunduszami wydzielonymi w ramach Funduszu,
  • zmianą osób wchodzących w skład Zarządu Towarzystwa,
  • zmianą danych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej.