Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 6 listopada 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).


Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

  1. zmianą podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu
  2. dodaniem nowego zarządzającego dla dłużnych subfunduszy (części dłużnej subfunduszy).