Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).


Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

  1. zmianą adresu korespondencyjnego miejsca prowadzenia działalności przez depozytariusza,
  2. rozszerzeniem listy funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.