Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 28 września 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:
  1. zmianą zarządzającego subfunduszami wydzielonymi w ramach Funduszu,
  2. aktualizacją adresu siedziby Agenta Transferowego Funduszu,