Informacja o spadku wartości aktywów Rockbridge FIO Akcji Lewarowany

Rockbridge TFI S.A. zarządzające Rockbridge Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Akcji Lewarowany informuje, że w dniu wyceny przypadającym na dzień 7 maja 2019 r. nastąpił spadek wartości aktywów netto Funduszu poniżej 2.500.000 zł. Spadek wartości aktywów netto Funduszu nastąpił w wyniku spadku wartości lokat Funduszu. Spadek ten związany jest ze specyfiką Funduszu. Realizując cel inwestycyjny Fundusz dąży do odwzorowania stóp zwrotu indeksu WIG20lev. Indeks WIG20lev od końca kwietnia do 7 maja odnotował stopę zwrotu w wysokości -8,5%.