Informacja o wartości aktywów netto Rockbridge FIO Akcji Lewarowany

Rockbridge TFI S.A. zarządzające Rockbridge Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Akcji Lewarowany informuje, że w dniu wyceny przypadającym na dzień 29 listopada 2019 r. nastąpił spadek wartości aktywów netto Funduszu poniżej 2.500.000 zł. Spadek wartości aktywów netto Funduszu nastąpił w wyniku spadku wartości lokat Funduszu. Spadek ten związany jest ze specyfiką Funduszu. Realizując cel inwestycyjny Fundusz dąży do odwzorowania stóp zwrotu indeksu WIG20lev. Wahania indeksu WIG20lev, skutkujące obniżaniem wartości aktywów netto Funduszu względem poziomu 2.500.000 zł obserwowane są od 9 maja 2019 r.

Indeks WIG20lev od końca kwietnia do końca listopada odnotował stopę zwrotu w wysokości -16,43%.