Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 6

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 247 ust. 1 w zw. z art. 246 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi niniejszym ogłasza o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 6 (dalej: „Fundusz”), które zostały określone w art. 40 ust. 1 lit. d Statutu Funduszu, tj. o podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa uchwały o rozwiązaniu Funduszu w związku ze spadkiem WAN Funduszu poniżej 30.000.000 złotych.

W dniu 10 grudnia 2018 r. Walne Zgromadzenie Towarzystwa, stosownie do treści art. 40 ust. 1 lit. d  Statutu Funduszu, powzięło uchwałę o rozwiązaniu Funduszu, wyznaczając dzień otwarcia likwidacji poprzez oznaczenie dnia wejścia życie podjętej uchwały na dzień 20 grudnia 2018 r.

W związku z wystąpieniem wyżej wymienionej przesłanki rozwiązania Funduszu, z dniem 20 grudnia 2018 r. nastąpi otwarcie likwidacji Funduszu. Rozwiązanie Funduszu nastąpi po przeprowadzeniu jego likwidacji.