Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 (Fundusz) zarządzany przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o zamiarze wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu.

1. Planowana data rozpoczęcia i zakończenia wykupywania Certyfikatów Inwestycyjnych.
Fundusz dokona wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wykupu, który przypada na 30 grudnia 2019 roku.

2. Wskazanie okresu, w którym Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie wykonane, a Certyfikaty Inwestycyjne zostaną wykupione przez Fundusz, o ile Fundusz otrzyma takie żądanie do godziny 17.00 w Dniu Giełdowym poprzedzającym Dzień Wykupu.

Za moment otrzymania żądań wykupu przez Fundusz przyjmuje się moment ich przekazania Funduszowi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
 
Terminy składania żądań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych przez Uczestników zostały określone szczegółowo przez dany dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Uczestnika, na którym zostały zdeponowane Certyfikaty Inwestycyjne lub przez Sponsora Emisji
 
3. Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. Podmiotami pośredniczącymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych są podmioty prowadzące działalność maklerską. 
 
Uczestnicy Funduszu mogą składać żądanie wykupienia Certyfikatów w  Punkcie Obsługi Klienta lub siedzibie prowadzącej Rejestr Uczestników w przypadku, gdy Uczestnik nie dokonał dyspozycji przeniesienia Certyfikatów na rachunek papierów wartościowych i posiada Certyfikaty zapisane na rejestrze Uczestników.
 
Zlecenia wykupu mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym danego podmiotu. Wartość pojedynczego żądania wykupienia przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych nie może być mniejsza niż 10 (dziesięć) Certyfikatów Inwestycyjnych.