Komunikat w sprawie zmiany Statutu Rockbridge FIO Parasolowy

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1896 z późn. zm.) niniejszym ogłasza o następujących zmianach statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego:
 
 
  1. w art. 11 ust. 11 otrzymuje brzmienie:    
         „11.     O ile postanowienia Statutu odnoszące się do danego Subfunduszu tak stanowią, 
        Fundusz lokuje w instrumenty określone w art. 9 ust. 4 do 10% (dziesięć procent) 
       wartości  Aktywów Subfunduszu.”;            

 
  1. w art. 121:           
    a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:            
            „3.    Fundusz może inwestować nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) WANS w  
           instrumenty udziałowe wskazane w art. 120b ust. 1.”,             

          b) skreśla się ust. 8.  
 
 
Zmian statutu Funduszu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 6 października 2018 r.