Ogłoszenie o zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa mBank Subfunduszu Akcji Polskich wydzielonego w ramach Rockbridge Superior FIO

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w imieniu Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, niniejszym ogłasza, że w dniu 28 maja 2018 r. zakończyło przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa mBank Subfunduszu Akcji Polskich (dalej: „Subfundusz”), wydzielonego w ramach Funduszu.
W ramach zapisów zebrano wpłaty w wysokości wymaganej w statucie Funduszu celem utworzenia Subfunduszu, a zatem subskrypcja doszła do skutku.