Rozpoczęcie likwidacji funduszu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany

Uprzejmie informujemy, że na skutek spadku wartości aktywów netto Rockbridge FIO Akcji Lewarowany („Fundusz”) poniżej poziomu 2.000.000 zł, na podstawie art. 246 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 95), z dniem 27 lutego 2020 r. nastąpiło rozwiązanie Funduszu.

Na dzień wyceny 27 lutego 2020 r. wartość aktywów netto Funduszu wyniosła 1.815.084,93 zł. Wartość ta została ustalona w dniu dzisiejszym.

W związku z powyższym w dniu 27 lutego 2020 r. nastąpiło otwarcie likwidacji Funduszu.

Od dnia 27 lutego 2020 r.:
  1. likwidatorowi Funduszu przysługują wyłączne prawa do reprezentowania Funduszu i zarządzania nim;
  2. likwidatorem jest dotychczasowy depozytariusz – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Departament Usług Powierniczych ul. Cybernetyki 7a 02-677 Warszawa);
  3. Fundusz nie może zbywać jednostek uczestnictwa a także odkupywać jednostek uczestnictwa;
  4. zgodnie z art. 32 ust. 7 Statutu Funduszu, w okresie likwidacji likwidator dokonuje wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu nie rzadziej niż raz na 7 (siedem) dni, w ostatnim w danym tygodniu dniu, w którym odbywa się sesja na GPW.

Wszelkie pytania dotyczące likwidacji funduszu prosimy przesyłać na adres: uczestnicy_rockbridge@mbank.pl