Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej (po zmianie: Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej; dalej Fundusz), polegające na tym, że:
 1. zmienia się nazwę BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej i nadaje mu nową nazwę Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej;
 2. art. 1 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „1. Fundusz prowadzi działalność pod nazwą Rockbridge  Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej.”
 3. art. 1 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „2. Fundusz może używać skróconej nazwy Rockbridge  FIO Strategii Akcyjnej.”
 4. w art. 6 treść definicji „Fundusz” otrzymuje następujące brzmienie:
  „Fundusz – Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej.”;
 5. w art. 6 treść definicji „Statut” otrzymuje następujące brzmienie:
  „Statut – Niniejszy Statut Rockbridge  Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej.”
 6. w art. 6 treść definicji „Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:
  „Towarzystwo – Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.”
 7. art. 31 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „1. Na stronie internetowej http://www.rockbridge.pl/ Fundusz publikuje:
  • prospekt informacyjny,
  • kluczowe informacje dla inwestorów,
  • roczne i półroczne sprawozdania finansowe,
  • aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym,
  • zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian,
  • Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa,
  • cenę zbycia i cenę odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
  • informację o zmniejszeniu Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej poziomu 2.500.000,- (dwóch milionów pięciuset tysięcy) złotych,
  • ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników oraz informacje o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników,
  • pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Funduszu.”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.