Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja (po zmianie: Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja; dalej Fundusz), polegające na tym, że:
 
 1. 1. zmienia się nazwę BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja i nadaje mu nową nazwę Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja.
 2. art. 1 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „1. Fundusz prowadzi działalność pod nazwą Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja zwany jest dalej „Funduszem”.”.
 3. art. 1 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „2. Fundusz może używać skróconej nazwy Rockbridge FIZ Multi Inwestycja lub Rockbridge Multi Inwestycja FIZ.”.
 4. art. 1 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „3. Fundusz działa na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz niniejszego Statutu, jako fundusz inwestycyjny zamknięty.”.
 5. w art. 2 treść definicji „Fundusz” otrzymuje następujące brzmienie:
  „Fundusz – oznacza Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja.”.
 6. w art. 2 treść definicji „Statut” otrzymuje następujące brzmienie:
  „Statut – oznacza niniejszy Statut Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja.”.
 7. w art. 2 treść definicji „Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:
  „Towarzystwo – oznacza Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.”.
 8. art. 12 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „3. Wpłaty mogą być dokonywane gotówką lub przelewem na Rachunek Subskrypcji. Każdy przelew powinien zawierać adnotację: „Nazwisko, imię/Firma, PESEL/REGON oraz wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne Rockbridge FIZ Multi Inwestycja”. W przypadku wpłat gotówką powinny one zostać dokonane w momencie składania zapisu, a w przypadku wpłat przelewem, dyspozycja jego wykonania powinna zostać złożona najpóźniej w dniu dokonania zapisu, przy czym środki pieniężne powinny wpłynął na Rachunek Subskrypcji najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu złożenia zapisu, w godzinach pracy Oferującego, jednakże nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty w godzinach pracy Oferującego. Zapis zostanie przyjęty, o ile Inwestor okaże pracownikowi Punktu Obsługi Klienta przyjmującemu zapis dowód dokonania wpłaty lub potwierdzenie złożenia dyspozycji przelewu na Rachunek Subskrypcji.”.
 9. art. 35 ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
  „2. Na stronie internetowej http://www.rockbridge.pl/ Fundusz publikuje:
  • roczne i półroczne sprawozdania finansowe,
  • zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian,
  • Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu niezwłocznie po ustaleniu WANCI,
  • pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Funduszu.”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.