Zmiana statutu Rockbridge FIO Parasolowego

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) niniejszym ogłasza zmiany statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (dawniej BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy; dalej Fundusz), polegające na tym, że:

1) art. 52 ust. 1 - 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:          

„1. Subfundusz pokrywa z własnych środków następujące koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu:     

a)  wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, w wysokości określonej w ust. 5,

b)  opłaty i prowizje maklerskie,          

c)  prowizje i opłaty bankowe,

d)  koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,

e)  podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa,     

f)  prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych,

g)  wynagrodzenie Depozytariusza do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,      

h) koszty prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru Uczestników do wysokości 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,       

i)   koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu, koszty sporządzenia sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty utrzymania lub dostosowania systemów informatycznych do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,     

j)   koszty biegłych rewidentów, w tym wynagrodzenie biegłego rewidenta wynikające z badania i przeglądu sprawozdań finansowych, do wysokości nieprzekraczającej 40.000,- (czterdziestu tysięcy) złotych w skali roku,          

k)  koszty obsługi prawnej i podatkowej, do wysokości nieprzekraczającej 100.000,- (stu tysięcy) złotych w skali roku,          

l)   koszty likwidacji Funduszu w tym koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu,  

m) koszty likwidacji Subfunduszu w tym wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu.  

2. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. l), nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Funduszu inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.          

3. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. m), nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Subfunduszu, inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”; 

2) w art. 52 po ust. 8 dodaje się nowy ust. 8a o następującym brzmieniu:  

„8a. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z aktywów Towarzystwa wybranych przez Towarzystwo kategorii kosztów, o których mowa w ust. 1,   przez czas nieoznaczony lub oznaczony.”; 

3) art. 58 ust. 1 - 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:          

„1. Subfundusz pokrywa z własnych środków następujące koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu:     

a)  wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, w wysokości określonej w ust. 5,

b)  opłaty i prowizje maklerskie,          

c)  prowizje i opłaty bankowe,

d)  koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,

e)  podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa,     

f)  prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych,      

g)  wynagrodzenie Depozytariusza do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,      

h)  koszty prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru Uczestników do wysokości 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                  

i)   koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu, koszty sporządzenia sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty utrzymania lub dostosowania systemów informatycznych do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,     

j)   koszty biegłych rewidentów, w tym wynagrodzenie biegłego rewidenta wynikające z badania i przeglądu sprawozdań finansowych, do wysokości nieprzekraczającej 40.000,- (czterdziestu tysięcy) złotych w skali roku,          

k)  koszty obsługi prawnej i podatkowej, do wysokości nieprzekraczającej 100.000,- (stu tysięcy) złotych w skali roku,          

l)   koszty likwidacji Funduszu w tym koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu,  

m) koszty likwidacji Subfunduszu w tym wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu.  

2. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. l) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Funduszu inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.          

3. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. m) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Subfunduszu, inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”     

4) w art. 58 po ust. 8 dodaje się nowy ust. 8a o następującym brzmieniu: 

„8a. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z aktywów Towarzystwa wybranych przez Towarzystwo kategorii kosztów, o których mowa w ust. 1,   przez czas nieoznaczony lub oznaczony.” 

5) art. 66 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1. Subfundusz pokrywa z własnych środków następujące koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu:      

a) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, w wysokości określonej w ust. 5, 

b)  opłaty i prowizje maklerskie,          

c)  prowizje i opłaty bankowe,

d)  koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,

e)  podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa,     

f)  prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych,      

g)  wynagrodzenie Depozytariusza do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,      

h)  koszty prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru Uczestników do wysokości 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                  

i)   koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu, koszty sporządzenia sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty utrzymania lub dostosowania systemów informatycznych do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                 

j)   koszty biegłych rewidentów, w tym wynagrodzenie biegłego rewidenta wynikające z badania i przeglądu sprawozdań finansowych, do wysokości nieprzekraczającej 40.000,- (czterdziestu tysięcy) złotych w skali roku,          

k)  koszty obsługi prawnej i podatkowej, do wysokości nieprzekraczającej 100.000,- (stu tysięcy) złotych w skali roku,          

l)   koszty likwidacji Funduszu w tym koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu,  

m) koszty likwidacji Subfunduszu w tym wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu.  

2. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. l) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Funduszu inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.          

3. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. m) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Subfunduszu, inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”      

6) w art. 66 po ust. 8 dodaje się nowy ust. 8a o następującym brzmieniu:  

„8a. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z aktywów Towarzystwa wybranych przez Towarzystwo kategorii kosztów, o których mowa w ust. 1, przez, czas nieoznaczony lub oznaczony.”  

7) art. 73 ust. 1 - 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:          

„1. Subfundusz pokrywa z własnych środków następujące koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu:     

a)  wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, w wysokości określonej w ust. 5,

b)  opłaty i prowizje maklerskie,          

c)  prowizje i opłaty bankowe,

d)  koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,

e)  podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa,     

f)  prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych,

g)  wynagrodzenie Depozytariusza do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,      

h)  koszty prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru Uczestników do wysokości 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                  

i)   koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu, koszty sporządzenia sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty utrzymania lub dostosowania systemów informatycznych do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                 

j)   koszty biegłych rewidentów, w tym wynagrodzenie biegłego rewidenta wynikające z badania i przeglądu sprawozdań finansowych, do wysokości nieprzekraczającej 40.000,- (czterdziestu tysięcy) złotych w skali roku,          

k)  koszty obsługi prawnej i podatkowej, do wysokości nieprzekraczającej 100.000,- (stu tysięcy) złotych w skali roku,          

l)   koszty likwidacji Funduszu w tym koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu,  

m) koszty likwidacji Subfunduszu w tym wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu.  

2. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. l) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Funduszu inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.          

3. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. m) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Subfunduszu, inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”      

8) w art. 73 po ust. 8 dodaje się nowy ust. 8a o następującym brzmieniu:  

„8a. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z aktywów Towarzystwa wybranych przez Towarzystwo kategorii kosztów, o których mowa w ust. 1,   przez czas nieoznaczony lub oznaczony.” 

9) art. 79 ust. 1 - 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:          

„1. Subfundusz pokrywa z własnych środków następujące koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu:     

a)  wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, w wysokości określonej w ust. 5,

b)  opłaty i prowizje maklerskie,          

c)  prowizje i opłaty bankowe,

d)  koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,

e)  podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa,     

f)  prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych,

g)  wynagrodzenie Depozytariusza do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,      

h)  koszty prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru Uczestników do wysokości 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                  

i)   koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu, koszty sporządzenia sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty utrzymania lub dostosowania systemów informatycznych do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                 

j)   koszty biegłych rewidentów, w tym wynagrodzenie biegłego rewidenta wynikające z badania i przeglądu sprawozdań finansowych, do wysokości nieprzekraczającej 40.000,- (czterdziestu tysięcy) złotych w skali roku,          

k)  koszty obsługi prawnej i podatkowej, do wysokości nieprzekraczającej 100.000,- (stu tysięcy) złotych w skali roku,          

l)   koszty likwidacji Funduszu w tym koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu,  

m) koszty likwidacji Subfunduszu w tym wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu.  

2. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. l) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Funduszu inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.          

3. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. m) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Subfunduszu, inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”

10) w art. 79 po ust. 15 dodaje się nowy ust. 15a o następującym brzmieniu:          

„15a. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z aktywów Towarzystwa wybranych przez Towarzystwo kategorii kosztów, o których mowa w ust. 1, przez czas nieoznaczony lub oznaczony.”   

11) art. 93 ust. 1 - 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:          

„1. Subfundusz pokrywa z własnych środków następujące koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu:     

a)   wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, w wysokości określonej w ust. 5,     

b)   opłaty i prowizje maklerskie,   

c)   prowizje i opłaty bankowe,     

d)   koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,     

e)   podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa,         

f)   prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych,           

g)   wynagrodzenie Depozytariusza do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,           

h)   koszty prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru Uczestników do wysokości 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,           

i)    koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu, koszty sporządzenia sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty utrzymania lub dostosowania systemów informatycznych do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,          

j)    koszty biegłych rewidentów, w tym wynagrodzenie biegłego rewidenta wynikające z badania i przeglądu sprawozdań finansowych, do wysokości nieprzekraczającej 40.000,- (czterdziestu tysięcy) złotych w skali roku,           

k)   koszty obsługi prawnej i podatkowej, do wysokości nieprzekraczającej 100.000,- (stu tysięcy) złotych w skali roku,   

l)    koszty likwidacji Funduszu w tym koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu,       

m)  koszty likwidacji Subfunduszu w tym wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu.       

2. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. l) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Funduszu inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.          

3. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. m) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Subfunduszu, inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”     

12) w art. 93 po ust. 8 dodaje się nowy ust. 8a o następującym brzmieniu:  

„8a. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z aktywów Towarzystwa wybranych przez Towarzystwo kategorii kosztów, o których mowa w ust. 1,   przez czas nieoznaczony lub oznaczony.” 

13) art. 99 ust. 1 - 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:          

„1. Subfundusz pokrywa z własnych środków następujące koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu:     

a)  wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, w wysokości określonej w ust. 5,

b)  opłaty i prowizje maklerskie,          

c)  prowizje i opłaty bankowe,

d)  koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,

e)  podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa,     

f)  prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych,

g)  wynagrodzenie Depozytariusza do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,      

h)  koszty prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru Uczestników do wysokości 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                  

i)   koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu, koszty sporządzenia sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty utrzymania lub dostosowania systemów informatycznych do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                 

j)   koszty biegłych rewidentów, w tym wynagrodzenie biegłego rewidenta wynikające z badania i przeglądu sprawozdań finansowych, do wysokości nieprzekraczającej 40.000,- (czterdziestu tysięcy) złotych w skali roku,          

k)  koszty obsługi prawnej i podatkowej, do wysokości nieprzekraczającej 100.000,- (stu tysięcy) złotych w skali roku,          

l)   koszty likwidacji Funduszu w tym koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu,  

m) koszty likwidacji Subfunduszu w tym wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu.  

2. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. l) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Funduszu inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.          

3. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. m) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Subfunduszu, inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”     

14) w art. 99 po ust. 8 dodaje się nowy ust. 8a o następującym brzmieniu:  

„8a. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z aktywów Towarzystwa wybranych przez Towarzystwo kategorii kosztów, o których mowa w ust. 1,   przez czas nieoznaczony lub oznaczony.” 

15) art. 105 ust. 1 - 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:        

„1. Subfundusz pokrywa z własnych środków następujące koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu:     

a)  wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, w wysokości określonej w ust. 5,

b)  opłaty i prowizje maklerskie,          

c)  prowizje i opłaty bankowe,

d)  koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,

e)  podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa,     

f)   prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych,

g)  wynagrodzenie Depozytariusza do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,      

h)  koszty prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru Uczestników do wysokości 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                  

i)  koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu, koszty sporządzenia sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty utrzymania lub dostosowania systemów informatycznych do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,     

j)  koszty biegłych rewidentów, w tym wynagrodzenie biegłego rewidenta wynikające z badania i przeglądu sprawozdań finansowych, do wysokości nieprzekraczającej 40.000,- (czterdziestu tysięcy) złotych w skali roku,          

k)  koszty obsługi prawnej i podatkowej, do wysokości nieprzekraczającej 100.000,- (stu tysięcy) złotych w skali roku,          

l)   koszty likwidacji Funduszu w tym koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu,  

m)  koszty likwidacji Subfunduszu w tym wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu.  

2. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. l) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Funduszu inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.          

3. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. m) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Subfunduszu, inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”      

16) w art. 105 po ust. 8 dodaje się nowy ust. 8a o następującym brzmieniu:

„8a. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z aktywów Towarzystwa wybranych przez Towarzystwo kategorii kosztów, o których mowa w ust. 1,   przez czas nieoznaczony lub oznaczony.” 

17) art. 111 ust. 1 - 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:        

       „1. Subfundusz pokrywa z własnych środków następujące koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu:    

a)  wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, w wysokości określonej w ust. 5,

b)  opłaty i prowizje maklerskie,          

c)  prowizje i opłaty bankowe,

d)  koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,

e)  podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa,     

f)  prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych,

g)  wynagrodzenie Depozytariusza do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,      

h)  koszty prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru Uczestników do wysokości 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                  

i)   koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu, koszty sporządzenia sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty utrzymania lub dostosowania systemów informatycznych do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                 

j)   koszty biegłych rewidentów, w tym wynagrodzenie biegłego rewidenta wynikające z badania i przeglądu sprawozdań finansowych, do wysokości nieprzekraczającej 40.000,- (czterdziestu tysięcy) złotych w skali roku,          

k)  koszty obsługi prawnej i podatkowej, do wysokości nieprzekraczającej 100.000,- (stu tysięcy) złotych w skali roku,          

l)   koszty likwidacji Funduszu w tym koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu,  

m) koszty likwidacji Subfunduszu w tym wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu.  

2. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. l) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Funduszu inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.          

3. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. m) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Subfunduszu, inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”      

18) w art. 111 po ust. 8 dodaje się nowy ust. 8a o następującym brzmieniu:

„8a. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z aktywów Towarzystwa wybranych przez Towarzystwo kategorii kosztów, o których mowa w ust. 1,   przez czas nieoznaczony lub oznaczony.” 

19) art. 117 ust. 1 - 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:        

„1. Subfundusz pokrywa z własnych środków następujące koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu:     

a)  wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, w wysokości określonej w ust. 5,

b)  opłaty i prowizje maklerskie,          

c)  prowizje i opłaty bankowe,

d)  koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,

e)  podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa,     

f)  prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych,

g)  wynagrodzenie Depozytariusza do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,      

h)  koszty prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru Uczestników do wysokości 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                  

i)   koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu, koszty sporządzenia sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty utrzymania lub dostosowania systemów informatycznych do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                 

j)   koszty biegłych rewidentów, w tym wynagrodzenie biegłego rewidenta wynikające z badania i przeglądu sprawozdań finansowych, do wysokości nieprzekraczającej 40.000,- (czterdziestu tysięcy) złotych w skali roku,          

k)  koszty obsługi prawnej i podatkowej, do wysokości nieprzekraczającej 100.000,- (stu tysięcy) złotych w skali roku,          

l)   koszty likwidacji Funduszu w tym koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu,  

m) koszty likwidacji Subfunduszu w tym wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu.  

2. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. l) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Funduszu inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.          

3. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. m) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Subfunduszu, inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”     

20) w art. 117 po ust. 8 dodaje się nowy ust. 8a o następującym brzmieniu:

„8a. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z aktywów Towarzystwa wybranych przez Towarzystwo kategorii kosztów, o których mowa w ust. 1,   przez czas nieoznaczony lub oznaczony.” 

21) art. 123 ust. 1 - 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:        

„1. Subfundusz pokrywa z własnych środków następujące koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu:     

a)  wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, w wysokości określonej w ust. 5,

b)  opłaty i prowizje maklerskie,          

c)  prowizje i opłaty bankowe,

d)  koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,

e)  podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa,     

f)  prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych,

g)  wynagrodzenie Depozytariusza do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,      

h)  koszty prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru Uczestników do wysokości 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                  

i)   koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu, koszty sporządzenia sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty utrzymania lub dostosowania systemów informatycznych do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                 

j)   koszty biegłych rewidentów, w tym wynagrodzenie biegłego rewidenta wynikające z badania i przeglądu sprawozdań finansowych, do wysokości nieprzekraczającej 40.000,- (czterdziestu tysięcy) złotych w skali roku,          

k)  koszty obsługi prawnej i podatkowej, do wysokości nieprzekraczającej 100.000,- (stu tysięcy) złotych w skali roku,          

l)   koszty likwidacji Funduszu w tym koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu,  

m) koszty likwidacji Subfunduszu w tym wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu.  

2. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. l) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Funduszu inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.          

3. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. m) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Subfunduszu, inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”     

22) w art. 123 po ust. 8 dodaje się nowy ust. 8a o następującym brzmieniu:

„8a. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z aktywów Towarzystwa wybranych przez Towarzystwo kategorii kosztów, o których mowa w ust. 1,   przez czas nieoznaczony lub oznaczony.” 

23) art. 129 ust. 1 - 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:        

„1. Subfundusz pokrywa z własnych środków następujące koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu:     

a)  wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, w wysokości określonej w ust. 5,

b)  opłaty i prowizje maklerskie,          

c)  prowizje i opłaty bankowe,

d)  koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,

e)  podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa,     

f)  prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych,

g)  wynagrodzenie Depozytariusza do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,      

h)  koszty prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru Uczestników do wysokości 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                  

i)   koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu, koszty sporządzenia sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty utrzymania lub dostosowania systemów informatycznych do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                 

j)   koszty biegłych rewidentów, w tym wynagrodzenie biegłego rewidenta wynikające z badania i przeglądu sprawozdań finansowych, do wysokości nieprzekraczającej 40.000,- (czterdziestu tysięcy) złotych w skali roku,          

k)  koszty obsługi prawnej i podatkowej, do wysokości nieprzekraczającej 100.000,- (stu tysięcy) złotych w skali roku,          

l)   koszty likwidacji Funduszu w tym koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu,  

m) koszty likwidacji Subfunduszu w tym wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu.  

2. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. l) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Funduszu inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.          

3. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. m) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Subfunduszu, inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”      

24) w art. 129 po ust. 8 dodaje się nowy ust. 8a o następującym brzmieniu:

„8a. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z aktywów Towarzystwa wybranych przez Towarzystwo kategorii kosztów, o których mowa w ust. 1,   przez czas nieoznaczony lub oznaczony.” 

25) art. 135 ust. 1 - 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:        

„1. Subfundusz pokrywa z własnych środków następujące koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu:     

a)  wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, w wysokości określonej w ust. 5,

b)  opłaty i prowizje maklerskie,          

c)  prowizje i opłaty bankowe,

d)  koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,

e)  podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa,     

f)  prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych,

g)  wynagrodzenie Depozytariusza do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,      

h)  koszty prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru Uczestników do wysokości 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                  

i)   koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu, koszty sporządzenia sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty utrzymania lub dostosowania systemów informatycznych do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                 

j)   koszty biegłych rewidentów, w tym wynagrodzenie biegłego rewidenta wynikające z badania i przeglądu sprawozdań finansowych, do wysokości nieprzekraczającej 40.000,- (czterdziestu tysięcy) złotych w skali roku,          

k)  koszty obsługi prawnej i podatkowej, do wysokości nieprzekraczającej 100.000,- (stu tysięcy) złotych w skali roku,          

l)   koszty likwidacji Funduszu w tym koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu,  

m) koszty likwidacji Subfunduszu w tym wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu.  

2. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. l) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Funduszu inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.          

3. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. m) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Subfunduszu, inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”      

26) w art. 135 po ust. 8 dodaje się nowy ust. 8a o następującym brzmieniu:

„8a. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z aktywów Towarzystwa wybranych przez Towarzystwo kategorii kosztów, o których mowa w ust. 1,   przez czas nieoznaczony lub oznaczony.” 

27) art. 141 ust. 1 - 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:        

„1. Subfundusz pokrywa z własnych środków następujące koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu:     

a)  wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, w wysokości określonej w ust. 5,

b)  opłaty i prowizje maklerskie,          

c)  prowizje i opłaty bankowe,

d)  koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz na rzecz Subfunduszu,

e)  podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa,     

f)  prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych,

g)  wynagrodzenie Depozytariusza do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,      

h)  koszty prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru Uczestników do wysokości 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                  

i)   koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu, koszty sporządzenia sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu, koszty utrzymania lub dostosowania systemów informatycznych do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu i Subfunduszu do wysokości nieprzekraczającej 0,2% średniej rocznej WANS w danym roku,                 

j)   koszty biegłych rewidentów, w tym wynagrodzenie biegłego rewidenta wynikające z badania i przeglądu sprawozdań finansowych, do wysokości nieprzekraczającej 40.000,- (czterdziestu tysięcy) złotych w skali roku,          

k)  koszty obsługi prawnej i podatkowej, do wysokości nieprzekraczającej 100.000,- (stu tysięcy) złotych w skali roku,          

l)   koszty likwidacji Funduszu w tym koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu,  

m) koszty likwidacji Subfunduszu w tym wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu.  

2. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. l) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Funduszu inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych za każdy likwidowany Subfundusz, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.          

3. Koszty wynagrodzenia likwidatora, o którym mowa w ust. 1 lit. m) nie przekroczą kwoty 100.000,- (stu tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo. Koszty likwidacji Subfunduszu, inne niż wynagrodzenie likwidatora, nie przekroczą kwoty 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych, a ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”

28) w art. 141 po ust. 15 dodaje się nowy ust. 15a o następującym brzmieniu:        

„15a. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu z aktywów Towarzystwa wybranych przez Towarzystwo kategorii kosztów, o których mowa w ust. 1,   prz