Zmiana Statutu Rockbridge FIO Parasolowego z dnia 8 grudnia 2017

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 2)  Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1896 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego  (dalej: Fundusz) w ten sposób, że:

art. 4 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„3. Towarzystwo jako organ Funduszu zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa uprawnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, w tym także z jednym prokurentem łącznym.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Powyżej wskazane zmiany w Statucie Funduszu wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. 8 grudnia 2017 r.