Formularz aktualizacji danych

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
 1. Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
  1. Administratorem moich danych osobowych jest Rockbridge TFI S.A. („Towarzystwo”) oraz Fundusz, oba podmioty z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, tel.: 22538 97 99, e-mail: info@rockbridge.pl.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Administratora możliwy jest przy wykorzystaniu adresu e-mail: odo@rockbridge.pl,
  3. Moje dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
   1. wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),
   2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),
   3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,
  4. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być w szczególności: podmiot wspierający Towarzystwo w prowadzeniu ewidencji uczestników, depozytariusz, podmioty oferujące certyfikaty inwestycyjne, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem,
  5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od dnia ustania uczestnictwa w Funduszu,
  6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  7. Mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  8. Przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  9. Moje dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Decyzje podejmowane w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mogą być podejmowane na potrzeby marketingu bezpośredniego lub weryfikacji spełnienia warunków zawarcia umowy lub oferowania określonych produktów. Takie przetwarzanie danych będzie polegało na grupowaniu uczestników Funduszu lub klientów Towarzystwa przy wykorzystaniu kryteriów adekwatnych do kierowanego przekazu marketingowego lub oferowanego produktu. W/w kryteria grupowania nie będą związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub światopoglądowymi, przynależnością do związków zawodowych oraz przetwarzaniem danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Konsekwencjami powyższego przetwarzania może być otrzymywanie informacji związanych z marketingiem bezpośrednim kierowanym do kręgu podmiotów spełniających określone kryteria lub zakwalifikowanie do grupy, której mogą być zaoferowane określone usługi lub produkty. W związku z powyższym przysługuje mi prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora oraz do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podejmowanych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie moich danych osobowych. Prawo to mogę realizować na zasadach tożsamych z realizacją pozostałych praw przysługujących mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych.
  10. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji mojego uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.
  11. Niniejszym osoba podpisująca się oświadcza, iż poinformowała osoby wskazane na tym formularzu o przekazaniu danych osobowych Administratorowi, celu i zakresie zbierania danych osobowych oraz o prawach, które przysługują takiej osobie.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego, wysyłanych przez Fundusz/Towarzystwo, dotyczących usług i produktów Towarzystwa, jak również podmiotów z grupy kapitałowej do której należy Towarzystwo lub innych podmiotów, których aktualna lista znajduje się pod adresem www.rockbridge.pl za pośrednictwem: 2. Wyrażenie zgody na przekazywanie mi informacji marketingowych za pośrednictwem w/w kanałów komunikacji jest dobrowolne.
Twoje dane zostały zapisane