Formularz reklamacji

Reklamacje mogą być składane w szczególności:

  • w siedzibie Towarzystwa lub Agenta Transferowego,
  • za pośrednictwem podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy,
  • za pomocą poniższego elektronicznego formularza reklamacji,
  • za pośrednictwem faksu, na numer: +22 538 97 96,
  • telefonicznie na numer + 22 538 97 77 lub na numer infolinii Towarzystwa 801 350 000, prowadzonej przez Agenta Transferowego,
  • bezpośrednio na adres reklamacje@rockbridge.pl (np. w sytuacji gdy niezbędne jest przesyłanie załączników),
  • korespondencyjnie na adres Towarzystwa na formularzu reklamacji lub Agenta Transferowego.

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Towarzystwo lub Agenta Transferowego.  W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanych lub wymagających uzyskania dodatkowych informacji od podmiotów trzecich, termin rozpatrzenia reklamacji zostaje wydłużony do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty wpływu reklamacji do Towarzystwa lub Agenta Transferowego. W takim przypadku Towarzystwo informuje Inwestora/Uczestnika o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji. Towarzystwo przekazuje odpowiedź na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą  innego trwałego nośnika informacji na adres korespondencyjny Inwestora/Uczestnika. Odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Inwestora/Uczestnika z  zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy reklamacja zawiera dane dotyczące rejestru lub transakcji i/lub dane osobowe Inwestora/Uczestnika inne niż imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, odpowiedź na reklamację przekazywana jest Inwestorowi wyłącznie za pośrednictwem poczty, listem poleconym na adres korespondencyjny Inwestora/Uczestnika.
Twoja reklamacja została przesłana