Formularz reklamacji

Reklamacje mogą być składane w szczególności:

 • w siedzibie Towarzystwa lub Agenta Transferowego;
 • za pośrednictwem podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych Funduszy;
 • listownie, na adres siedziby Towarzystwa lub Agenta Transferowego;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@rockbridge.pl;
 • za pośrednictwem faksu, na numer: +22 538 97 96 lub +22 538 97 98;
 • telefonicznie na numer + 22 538 97 77 lub na numer infolinii Towarzystwa 801 350 000 (dla funduszy Rockbridge) bądź 801 588 185 (dla funduszy Rockbridge Neo), prowadzonej przez Agenta Transferowego;
 • za pośrednictwem Elektronicznego Formularza Reklamacji dostępnego na stronie internetowej www.rockbridge.pl/reklamacje.
 • elektronicznie na adres do doręczeń elektronicznych AE:PL-12227-30796-HJIFV-24

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Towarzystwo lub Agenta Transferowego.  W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanych lub wymagających uzyskania dodatkowych informacji od podmiotów trzecich, termin rozpatrzenia reklamacji zostaje wydłużony do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty wpływu reklamacji do Towarzystwa lub Agenta Transferowego. W takim przypadku Towarzystwo informuje Inwestora/Uczestnika o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji. Towarzystwo przekazuje odpowiedź na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą  innego trwałego nośnika informacji na adres korespondencyjny Inwestora/Uczestnika. Odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Inwestora/Uczestnika.* - pole obowiązkowe
W związku z uczestnictwem w Funduszu przetwarzane są dane osobowe jego Uczestników, pełnomocników Uczestników, osób uposażonych, spadkobierców Uczestnika, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób powiązanych (dalej łącznie jako: Podmiot Danych). Mając to na uwadze informuje się, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Rockbridge TFI S.A. („Towarzystwo”) oraz Fundusz, oba z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, tel.: 22 538 97 99, e-mail: info@rockbridge.pl;
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Administratora możliwy jest przy wykorzystaniu adresu e-mail: odo@rockbridge.pl;
 • Dane osobowe Podmiotu Danych przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
  • wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenia o Ochronie Danych),
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
 • Odbiorcami danych osobowych Podmiotów Danych mogą być w szczególności: Agent Transferowy, Depozytariusz, Dystrybutorzy, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem;
 • Dane osobowe Podmiotów Danych będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od dnia ustania uczestnictwa w Funduszu;
 • Podmiot Danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • Podmiot Danych ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • Podmiotom Danych przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Dane osobowe Uczestników Funduszu mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Decyzje podejmowane w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mogą być podejmowane na potrzeby marketingu bezpośredniego lub weryfikacji spełnienia warunków zawarcia umowy lub oferowania określonych produktów. Przetwarzanie danych będzie polegało na grupowaniu uczestników Funduszu lub klientów Towarzystwa przy wykorzystaniu kryteriów adekwatnych do kierowanego przekazu marketingowego lub oferowanego produktu. W/w kryteria grupowania nie będą związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub światopoglądowymi, przynależnością do związków zawodowych oraz przetwarzaniem danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Konsekwencjami powyższego przetwarzania może być otrzymywanie informacji związanych z marketingiem bezpośrednim kierowanym do kręgu podmiotów spełniających określone kryteria lub zakwalifikowanie do grupy, której mogą być zaoferowane określone usługi lub produkty. W związku z powyższym Uczestnikom Funduszu przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora oraz do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podejmowanych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie moich danych osobowych. Prawo to może być realizowane na zasadach tożsamych z realizacją pozostałych praw przysługujących mi w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
 • Podanie danych osobowych Uczestnika Funduszu lub innych Podmiotów Danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do zawarcia umowy o uczestnictwo w Funduszu lub realizacji uprawnień związanych z uczestnictwem w Funduszu i brak ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy lub realizację uprawnień, o których mowa powyżej.

Twoja reklamacja została przesłana