bg
bg

02.01.2023

Fundusze
Nationale-Nederlanden
to teraz Rockbridge Neo

WIĘCEJ

RZECZPOSPOLITA

Rockbridge zwycięzcą
rankingu na najlepsze TFI
w 2021 roku

WIĘCEJ

Rockbridge Neo
Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (FIO)

fundusz akcji dużych spółek Europy Środkowo-Wschodniej

+ 35,9% W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH
19.09.2022 - 19.09.2023

Rockbridge Neo
Akcji Polskich (SFIO)

uniwersalny fundusz akcji, głównie polskich spółek

+ 32,4% W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH
19.09.2022 - 19.09.2023

Rockbridge Akcji
Małych i Średnich Spółek

fundusz akcji małych i średnich spółek

+ 32,2% W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH
19.09.2022 - 19.09.2023

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w subfundusze i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej w dziale DLA INWESTORÓW, znajdującym się w menu strony.

Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej wskazanych subfunduszy skład ich portfeli może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Dodatkowe informacje dostępne są także w nocie prawnej.