bg

Parkiet, 11.03.2024

WIĘCEJ

Komunikat

Rockbridge TFI S.A. informuje, że dniem 28 października 2023 r. nastąpiło przejęcie zarządzania funduszem mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 1157 przez mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa). Wszelkie informacje dotyczące mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dostępne są obecnie na stronie internetowej www.mtfi.com.pl

Rockbridge Neo
Akcji Nowa Europa (SFIO)

fundusz akcji dużych spółek Europy Środkowo-Wschodniej

+ 32,4% W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH
11.07.2023 - 11.07.2024

Rockbridge Akcji
Małych i Średnich Spółek

fundusz akcji małych i średnich spółek

+ 30,4% W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH
11.07.2023 - 11.07.2024

Rockbridge Neo
Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (FIO)

fundusz akcji dużych spółek Europy Środkowo-Wschodniej

+ 29,8% W OSTATNICH 12 MIESIĄCACH
11.07.2023 - 11.07.2024

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w subfundusze i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej w dziale DLA INWESTORÓW, znajdującym się w menu strony.

Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej wskazanych subfunduszy skład ich portfeli może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Dodatkowe informacje dostępne są także w nocie prawnej.