Zarząd Rockbridge TFI

Krzysztof Mazurek

Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku informatyka i ekonometria. Z rynkiem finansowym związany jest od 2003 r. W latach 2005 - 2013 ING Bank Śląski S.A. Dyrektor Biura Maklerskiego Zastępca Dyrektora Departamentu Private Banking ds. Sprzedaży Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Zarządzający Marketingiem Dyrektor Centrum Bankowości Prywatnej. W latach 2013 - 2019 zatrudniony w ALTUS TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży. W latach 2014 - 2019 pełnił odpowiednio w Altus TFI SA funkcję Członka Zarządu i Prezesa Zarządu. Posiada rozległą wiedzę z dziedziny zarządzania sprzedażą instrumentów finansowych, jak również doświadczenie w tworzeniu nowych produktów i konstruowaniu strategii marketingowej ich sprzedaży.

Witold Chuść

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja rynki finansowe, ukończony program Advanced Management Program na University of Navarra. Zdał wszystkie egzaminy CFA Level III. Z rynkiem finansowym związany jest od 1998 roku. W latach 1998-2000 był makroanalitykiem Centralnego Domu Maklerskiego. W latach 2000-2003 starszy analityk rynku papierów dłużnych w Banku Handlowym w Warszawie. W latach 2003-2007 manager portfeli w Pioneer Investment Management. W latach 2007-2010 wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w BPH TFI, zarządzający funduszami dłużnymi i funduszem absolutnej stopy zwrotu BPH SFIO Total Profit. Był twórcą sukcesu funduszy obligacji w BPH TFI, w tym flagowego funduszu Obligacji 2. W latach 2011 – 2017 zarządzający i członek zarządu w Altus TFI.

Piotr Franaszczuk

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (finanse i bankowość) i WSB-NLU w Nowym Sączu (zarządzanie i marketing). Od początku kariery zawodowej związany z bankowością i rynkami finansowymi. W latach 2004-2007 zajmował się rozwojem ilościowych metod oceny ryzyka i analizami portfela kredytowego w Banku BGŻ SA (obecnie BNP Paribas Bank Polska). Następnie przez niemal 12 lat związany z grupą PKO BP. W latach 2007-2009 w Dziale Zarządzania Aktywami PTE Bankowy, a w latach 2009-2018 w PKO TFI SA jako Dyrektor i Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem. W PKO TFI SA pełnił jednocześnie rolę głównego analityka biznesowego w projekcie budowy systemu IT in-house, wspomagającego zarządzanie aktywami i ryzykiem. W latach 2018-2020 odpowiedzialny za rozwój systemu zarządzania ryzykiem rynkowym, płynności i kontrahenta w Vodeno Technology / Aion Bank, będącym jednym z najlepiej finansowanych europejskich start-upów bankowych.

Michał Tuczyński

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość oraz zarządzanie i marketing. Posiada tytuł CFA Chartered Financial Analyst oraz licencję doradcy inwestycyjnego. Karierę zawodową rozpoczął w 2004 roku w KPMG, w dziale audytu. W 2005 roku przeszedł do Banku Handlowego w Warszawie S.A. na stanowisko dealera. W 2008 objął stanowisko tradera stopy procentowej. W lutym 2009 roku przeszedł do ING Banku Śląskiego S.A., gdzie w Departamencie Private Banking współtworzył obecne Biuro Maklerskie ING Banku, w którym od 2012 roku był na stanowisku dyrektora inwestycyjnego (szefa zespołu zarządzania aktywami). W październiku 2019 przeszedł do Rockbridge, aby rozwijać departament ilościowego zarządzania aktywami.

Arkadiusz Famirski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbył aplikacją sędziowską w Sądzie Okręgowym w Warszawie, zakończoną egzaminem sędziowskim. Od 2007 r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Z rynkiem finansowym związany od 2002 r. W latach 2002 -2006 pracował w Departamencie Prawnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 2007-2023 pełnił funkcję Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Odpowiadał za obsługę prawną departamentów wchodzących w skład Pionu Nadzoru Rynku Kapitałowego UKNF. Był odpowiedzialny za wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów europejskich regulujących rynek kapitałowy m.in. dyrektywy UCITS, Dyrektywy MFID, Dyrektywy ZAFI, Dyrektywy i Rozporządzenia prospektowego, Rozporządzenia MAR. Reprezentował Komisję Nadzoru Finansowego w postępowaniach przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pełnił funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz arbitra Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Jest współautorem komentarza do ustawy o ofercie publicznej (…) oraz komentarza do ustawy o obligacjach.

Jakub Ryba

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej.

W latach 2006 - 2009 pracował w PZU Asset Management jako analityk akcji a następnie zarządzający portfelem akcji. Od 2009 roku związany z Altus TFI, gdzie współzarządzał funduszami absolutnej stopy zwrotu oraz funduszem Private Equity. Dodatkowo, był odpowiedzialny za lokowanie nadwyżek finansowych na rynku pieniężnym oraz nadzorował prace Biura Analiz.

Rada Nadzorcza

  • Katarzyna Szwarc - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Bogusław Galewski - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń
  • Andrzej Ladko - Członek Rady Nadzorczej
  • Paweł Wojciechowski - Członek Rady Nadzorczej
  • Ewa Balcerowicz - Członek Rady Nadzorczej