RODO

Informacje przekazywane w związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników, pełnomocników, osób uposażonych, spadkobierców uczestnika Funduszu, beneficjentów rzeczywistych lub innych osoób powiązanych w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 
W związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo), w tym w związku z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo (dalej: Fundusze) oraz korzystaniem z usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej: Asset Management) przetwarzane są dane osobowe Uczestników Funduszy, pełnomocników Uczestników, osób uposażonych, spadkobierców Uczestnika, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób powiązanych, a także osób będących stroną umów o świadczenie usługi Asset Management (dalej łącznie jako: Podmiot Danych).
Mając to na uwadze informuje się, że:
 1. Administratorem danych osobowych Podmiotów danych jest Rockbridge TFI S.A. („Towarzystwo”), a w przypadku uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, również dany Fundusz. Zarówno Towarzystwo, jak i Fundusz mają siedzibę w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, tel.: 22 538 97 99, e-mail: info@rockbridge.pl (dalej: Administrator).
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Administratora, p. Moniką Łasiewicką, możliwy jest przy wykorzystaniu adresu e-mail: odo@rockbridge.pl.
 3. Dane osobowe Podmiotu Danych przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne  do:
 1. wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),
 3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni (działania związane z marketingiem bezpośrednim prowadzone są w zakresie dotyczącym usług i produktów (1) Towarzystwa, (2) Funduszy inwestycyjnych zarządzanych i reprezentowanych przez Towarzystwo, których aktualna lista dostępna jest na stronie www.rockbridge.pl/notowania), dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
 1. Odbiorcami danych osobowych Podmiotów Danych mogą być w szczególności: podmiot pełniący funkcję agenta transferowego w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych, podmiot wspierający Towarzystwo w prowadzeniu ewidencji uczestników, w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, depozytariusz funduszy inwestycyjnych, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa oraz podmioty oferujące certyfikaty inwestycyjne, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem.
 2. Dane osobowe Podmiotów Danych będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od dnia ustania uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub od dnia rozwiązania umowy o świadczenie usług Asset Management.
 3. Podmiot Danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.
 4. Podmiot Danych ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 5. Podmiotom Danych przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe Uczestników funduszy inwestycyjnych oraz osób, na rzecz których świadczona jest usługa Asset Management mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Decyzje podejmowane w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mogą być podejmowane na potrzeby marketingu bezpośredniego lub weryfikacji spełnienia warunków zawarcia umowy lub oferowania określonych produktów. Takie przetwarzanie danych będzie polegało na grupowaniu uczestników Funduszu lub klientów Towarzystwa przy wykorzystaniu kryteriów adekwatnych do kierowanego przekazu  marketingowego lub oferowanego produktu. W/w kryteria grupowania nie będą związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub światopoglądowymi, przynależnością do związków zawodowych oraz przetwarzaniem danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Konsekwencjami powyższego przetwarzania może być otrzymywanie informacji związanych z marketingiem bezpośrednim kierowanym do kręgu podmiotów spełniających określone kryteria lub zakwalifikowanie do grupy, której mogą być zaoferowane określone usługi lub produkty. W związku z powyższym podmiotom wymienionym powyżej przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora  oraz do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podejmowanych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie moich danych osobowych. Prawo to może być realizowane na zasadach tożsamych z realizacją pozostałych praw przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 7. Podawanie danych osobowych Podmiotów Danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do zawarcia umowy o uczestnictwo w Funduszu lub realizacji uprawnień związanych z uczestnictwem w Funduszu i brak ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy lub realizację uprawnień, o których mowa powyżej.