Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu
Witold Chuść Wiceprezes Zarządu
Piotr Franaszczuk Wiceprezes Zarządu
Michał Tuczyński Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Famirski Wiceprezes Zarządu
Jakub Ryba Wiceprezes Zarządu
Andrzej Lis Zarządzający
Wojciech Dębski Zarządzający
Katarzyna Rokicka Zarządzająca (rynek pieniężny)
Jędrzej Łukomski Zarządzający
Tomasz Dudziński Dyrektor Dep. Sprzedaży
Maciej Zieliński Dyrektor ds.Relacji z Klientami
Katarzyna Pawluczyk-Białczak Dyrektor ds. Relacji z Klientami
Mateusz Zakrzewski Ekspert ds. Relacji z Klientami
Przemysław Michalak Zarządzający

Krzysztof Mazurek

Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku informatyka i ekonometria. Z rynkiem finansowym związany jest od 2003 r. W latach 2005 - 2013 ING Bank Śląski S.A. Dyrektor Biura Maklerskiego Zastępca Dyrektora Departamentu Private Banking ds. Sprzedaży Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Zarządzający Marketingiem Dyrektor Centrum Bankowości Prywatnej. W latach 2013 - 2019 zatrudniony w ALTUS TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży. W latach 2014 - 2019 pełnił odpowiednio w Altus TFI SA funkcję Członka Zarządu i Prezesa Zarządu. Posiada rozległą wiedzę z dziedziny zarządzania sprzedażą instrumentów finansowych, jak również doświadczenie w tworzeniu nowych produktów i konstruowaniu strategii marketingowej ich sprzedaży.

Witold Chuść

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja rynki finansowe, ukończony program Advanced Management Program na University of Navarra. Zdał wszystkie egzaminy CFA Level III. Z rynkiem finansowym związany jest od 1998 roku. W latach 1998-2000 był makroanalitykiem Centralnego Domu Maklerskiego. W latach 2000-2003 starszy analityk rynku papierów dłużnych w Banku Handlowym w Warszawie. W latach 2003-2007 manager portfeli w Pioneer Investment Management. W latach 2007-2010 wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w BPH TFI, zarządzający funduszami dłużnymi i funduszem absolutnej stopy zwrotu BPH SFIO Total Profit. Był twórcą sukcesu funduszy obligacji w BPH TFI, w tym flagowego funduszu Obligacji 2. W latach 2011 – 2017 zarządzający i członek zarządu w Altus TFI.

Piotr Franaszczuk

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (finanse i bankowość) i WSB-NLU w Nowym Sączu (zarządzanie i marketing). Od początku kariery zawodowej związany z bankowością i rynkami finansowymi. W latach 2004-2007 zajmował się rozwojem ilościowych metod oceny ryzyka i analizami portfela kredytowego w Banku BGŻ SA (obecnie BNP Paribas Bank Polska). Następnie przez niemal 12 lat związany z grupą PKO BP. W latach 2007-2009 w Dziale Zarządzania Aktywami PTE Bankowy, a w latach 2009-2018 w PKO TFI SA jako Dyrektor i Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem. W PKO TFI SA pełnił jednocześnie rolę głównego analityka biznesowego w projekcie budowy systemu IT in-house, wspomagającego zarządzanie aktywami i ryzykiem. W latach 2018-2020 odpowiedzialny za rozwój systemu zarządzania ryzykiem rynkowym, płynności i kontrahenta w Vodeno Technology / Aion Bank, będącym jednym z najlepiej finansowanych europejskich start-upów bankowych.

Michał Tuczyński

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość oraz zarządzanie i marketing. Posiada tytuł CFA Chartered Financial Analyst oraz licencję doradcy inwestycyjnego. Karierę zawodową rozpoczął w 2004 roku w KPMG, w dziale audytu. W 2005 roku przeszedł do Banku Handlowego w Warszawie S.A. na stanowisko dealera. W 2008 objął stanowisko tradera stopy procentowej. W lutym 2009 roku przeszedł do ING Banku Śląskiego S.A., gdzie w Departamencie Private Banking współtworzył obecne Biuro Maklerskie ING Banku, w którym od 2012 roku był na stanowisku dyrektora inwestycyjnego (szefa zespołu zarządzania aktywami). W październiku 2019 przeszedł do Rockbridge, aby rozwijać departament ilościowego zarządzania aktywami.

Arkadiusz Famirski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbył aplikacją sędziowską w Sądzie Okręgowym w Warszawie, zakończoną egzaminem sędziowskim. Od 2007 r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Z rynkiem finansowym związany od 2002 r. W latach 2002 -2006 pracował w Departamencie Prawnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 2007-2023 pełnił funkcję Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Odpowiadał za obsługę prawną departamentów wchodzących w skład Pionu Nadzoru Rynku Kapitałowego UKNF. Był odpowiedzialny za wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów europejskich regulujących rynek kapitałowy m.in. dyrektywy UCITS, Dyrektywy MFID, Dyrektywy ZAFI, Dyrektywy i Rozporządzenia prospektowego, Rozporządzenia MAR. Reprezentował Komisję Nadzoru Finansowego w postępowaniach przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pełnił funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz arbitra Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Jest współautorem komentarza do ustawy o ofercie publicznej (…) oraz komentarza do ustawy o obligacjach.

Jakub Ryba

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej.

W latach 2006 - 2009 pracował w PZU Asset Management jako analityk akcji a następnie zarządzający portfelem akcji. Od 2009 roku związany z Altus TFI, gdzie współzarządzał funduszami absolutnej stopy zwrotu oraz funduszem Private Equity. Dodatkowo, był odpowiedzialny za lokowanie nadwyżek finansowych na rynku pieniężnym oraz nadzorował prace Biura Analiz.

Andrzej Lis

Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W Rockbridge TFI od stycznia 2019. Karierę rozpoczął w 2005 roku w Domu Inwestycyjnym BRE Banku jako analityk finansowy. W latach 2007-2014 pracował w Noble Funds TFI, początkowo jako analityk rynku akcji, później zarządzający funduszami akcji i dyrektor Działu Zarządzania Funduszami. Następnie w latach 2014-2018 był wicedyrektorem Departamentu Akcji w Altus TFI.
Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję doradcy inwestycyjnego.

Wojciech Dębski

Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Finansów i Rachunkowości. W Rockbridge TFI od lutego 2019. Karierę rozpoczął w 2011 roku w Domu Maklerskim BOŚ jako Makler Papierów Wartościowych. W latach 2013-2016 pracował w ING Securities, jako analityk rynku akcji. Następnie w latach 2016-2019 jako analityk akcji w Altus TFI.
Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), licencję Maklera Papierów Wartościowych (licencja nr 2172) oraz licencję doradcy inwestycyjnego (licencja nr 748).

Katarzyna Rokicka

Zarządzająca (rynek pieniężny)

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalizacje Międzynarodowe Rynki Finansowe i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczęła w 2012 roku w BNP Paribas Securities Services. Od lipca 2014 roku do października 2017 roku związana z Skarbiec TFI na stanowisku Money Market Dealera, a następnie Młodszego Zarządzającego w Zespole Produktów Dłużnych i Alternatywnych. Uczestniczka programu CFA, posiada Investment Operations Certificate (CISI). Od listopada 2017 roku zatrudniona w Rockbridge TFI S.A.

Jędrzej Łukomski

Zarządzający

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Ekonomia. Karierę zawodową rozpoczął w 2012 roku w OSTC jako proprietary trader. W latach 2013-2022 związany z mBankiem (ówczesny Dom Inwestycyjny BRE). Najpierw na stanowisku specjalisty do spraw rozliczeń, od 2015 jako makler odpowiedzialny za obsługę krajowych i zagranicznych klientów instytucjonalnych.

W Rockbridge od 2022 roku, obecnie odpowiedzialny za zarządzanie funduszami inwestującymi w małe i średnie spółki Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych o numerze 2705.

Tomasz Dudziński

Dyrektor Dep. Sprzedaży

Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku bankowość, ubezpieczenia i rynki kapitałowe. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze funduszy inwestycyjnych. Początkowo zatrudniony w Agencie Transferowym OFI Sp. o.o. w Departamencie Obsługi Klienta. Następnie związany z DWS Polska TFI S.A. jako Specjalista ds. Dystrybucji. W latach 2004 – 2011 pracował w TFI PZU S.A. gdzie kolejno pełnił funkcje Specjalisty i Eksperta ds. Marketingu i Sprzedaży, a następnie Regionalnego Dyrektora TFI. Od lipca 2011 do maja 2013 zatrudniony w PKO BP BANKOWY PTE S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Sprzedaży. W latach 2013 – 2019 związany z Altus TFI S.A. gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Wsparcia Sprzedaży. Od maja 2019 w Rockbridge TFI S.A.

Maciej Zieliński

Dyrektor ds.Relacji z Klientami

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. Związany z obszarem bankowości i produktów inwestycyjnych od 2001 r. Do 2006 pracował w Banku Millennium docelowo na stanowisku Dyrektora Oddziału Detalicznego. Od sierpnia 2006 zatrudniony w Banku BPH. Do grudnia 2016 zajmował się bezpośrednią, kompleksową obsługą kluczowych Klientów Private Banking. Następnie nabywał doświadczenia w ramach własnej działalności gospodarczej jako Agent Firmy Inwestycyjnej. W Rockbridge TFI S.A. zatrudniony od stycznia 2020.

Katarzyna Pawluczyk-Białczak

Dyrektor ds. Relacji z Klientami

Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni. Swoje doświadczenie w bankowości, na rynkach finansowych oraz we współpracy z Kluczowymi Klientami Instytucjonalnymi i Indywidualnymi budowała od 1997 r.
W latach 1997-2007 Bank Komunalny S.A. w Gdyni, później Nordea Bank Polska S.A. - Osobisty Doradca Klienta Firmowego, Osobisty Doradca Klienta Indywidualnego.
W latach 2007-2009 Bank Handlowy S.A. w Warszawie – Menadżer CitiGold ds. Zarządzania Majątkiem. W latach 2009-2017 ING Bank Śląski S.A. - Doradca Private Banking, Starszy Doradca Private Banking, Dyrektor Centrum Personal i Private Banking W latach 2017-2019 BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży.
2019 – Prime Selection Dom Maklerski S.A. – Menadżer ds. Kluczowych Klientów. Od grudnia 2019 w Zespole Rockbridge TFI S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Relacji z Klientami. Ukończyła Kurs Analityka Giełdowego organizowany przez Związek Maklerów i Doradców oraz Gazetę Giełdy Parkiet, a także Kurs Doradcy Inwestycyjnego organizowany przez Związek Maklerów i Doradców.

Mateusz Zakrzewski

Ekspert ds. Relacji z Klientami

Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z Klientami Zamożnymi w obszarze produktów inwestycyjnych zdobyte w Bankowości Prywatnej i Osobistej. Od początku kariery zawodowej związany z bankowością/finansami Od lipca 2020 zatrudniony w Rockbridge TFI jako Ekspert ds. Relacji z Klientami.

Przemysław Michalak

Zarządzający

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją w Międzynarodowych Rynkach Finansowych. Karierę zawodową rozpoczął w 2021 w Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na stanowisku Analityka. Posiada licencję Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego. W listopadzie 2023 rozpoczął swoją karierę w Rockbridge TFI w Departamencie Zarządzania Aktywami.