Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu 17 lat doświdczenia
Witold Chuść Wiceprezes Zarządu 22 lat doświadczenia
Piotr Franaszczuk Wiceprezes Zarządu 16 lat doświadczenia
Andrzej Lis Zarządzający 15 LAT DOŚWIADCZENIA
Wojciech Dębski Zarządzający 9 LAT DOŚWIADCZENIA
Katarzyna Rokicka Zarządzająca (rynek pieniężny) 8 lat doświadczenia
Paweł Sugalski Zarządzający (akcje) 9 lat doświadczenia
Tomasz Wronka Zarządzający 17 lat doświadczenia
Tomasz Wilczęga Zarządzający 9 lat doświadczenia
Michał Tuczyński Zarządzający 16 lat doświadczenia
Piotr Bień Zarządzający 14 lat doświadczenia
Roch Pietroń Zarządzający 12 lat doświadczenia
Tomasz Dudziński Dyrektor Dep. Sprzedaży 19 lat doświadczenia
Maciej Zieliński Dyrektor ds.Relacji z Klientami 19 lat doświadczenia
Katarzyna Białczak Dyrektor ds. Relacji z Klientami 23 lata doświadczenia
Mateusz Zakrzewski Ekspert ds. Relacji z Klientami 7 lat doświadczenia
Karol Zawadzki Ekspert ds. Relacji z Klientami 5 lat doświadczenia
Michał Wadas Ekspert ds. Relacji z Klientami 9 lat doświadczenia

Krzysztof Mazurek

Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku informatyka i ekonometria. Z rynkiem finansowym związany jest od 2003 r. W latach 2005 - 2013 ING Bank Śląski S.A. Dyrektor Biura Maklerskiego Zastępca Dyrektora Departamentu Private Banking ds. Sprzedaży Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Zarządzający Marketingiem Dyrektor Centrum Bankowości Prywatnej. W latach 2013 - 2019 zatrudniony w ALTUS TFI S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży. W latach 2014 - 2019 pełnił odpowiednio w Altus TFI SA funkcję Członka Zarządu i Prezesa Zarządu. Posiada rozległą wiedzę z dziedziny zarządzania sprzedażą instrumentów finansowych, jak również doświadczenie w tworzeniu nowych produktów i konstruowaniu strategii marketingowej ich sprzedaży.

Witold Chuść

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizacja rynki finansowe, ukończony program Advanced Management Program na University of Navarra. Zdał wszystkie egzaminy CFA Level III. Z rynkiem finansowym związany jest od 1998 roku. W latach 1998-2000 był makroanalitykiem Centralnego Domu Maklerskiego. W latach 2000-2003 starszy analityk rynku papierów dłużnych w Banku Handlowym w Warszawie. W latach 2003-2007 manager portfeli w Pioneer Investment Management. W latach 2007-2010 wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w BPH TFI, zarządzający funduszami dłużnymi i funduszem absolutnej stopy zwrotu BPH SFIO Total Profit. Był twórcą sukcesu funduszy obligacji w BPH TFI, w tym flagowego funduszu Obligacji 2. W latach 2011 – 2017 zarządzający i członek zarządu w Altus TFI.

Piotr Franaszczuk

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (finanse i bankowość) i WSB-NLU w Nowym Sączu (zarządzanie i marketing). Od początku kariery zawodowej związany z bankowością i rynkami finansowymi. W latach 2004-2007 zajmował się rozwojem ilościowych metod oceny ryzyka i analizami portfela kredytowego w Banku BGŻ SA (obecnie BNP Paribas Bank Polska). Następnie przez niemal 12 lat związany z grupą PKO BP. W latach 2007-2009 w Dziale Zarządzania Aktywami PTE Bankowy, a w latach 2009-2018 w PKO TFI SA jako Dyrektor i Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem. W PKO TFI SA pełnił jednocześnie rolę głównego analityka biznesowego w projekcie budowy systemu IT in-house, wspomagającego zarządzanie aktywami i ryzykiem. W latach 2018-2020 odpowiedzialny za rozwój systemu zarządzania ryzykiem rynkowym, płynności i kontrahenta w Vodeno Technology / Aion Bank, będącym jednym z najlepiej finansowanych europejskich start-upów bankowych.

Andrzej Lis

Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W Rockbridge TFI od stycznia 2019. Karierę rozpoczął w 2005 roku w Domu Inwestycyjnym BRE Banku jako analityk finansowy. W latach 2007-2014 pracował w Noble Funds TFI, początkowo jako analityk rynku akcji, później zarządzający funduszami akcji i dyrektor Działu Zarządzania Funduszami. Następnie w latach 2014-2018 był wicedyrektorem Departamentu Akcji w Altus TFI.
Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję doradcy inwestycyjnego.

Wojciech Dębski

Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Finansów i Rachunkowości. W Rockbridge TFI od lutego 2019. Karierę rozpoczął w 2011 roku w Domu Maklerskim BOŚ jako Makler Papierów Wartościowych. W latach 2013-2016 pracował w ING Securities, jako analityk rynku akcji. Następnie w latach 2016-2019 jako analityk akcji w Altus TFI.
Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję Maklera Papierów Wartościowych (licencja nr 2172).

Katarzyna Rokicka

Zarządzająca (rynek pieniężny)

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalizacje Międzynarodowe Rynki Finansowe i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczęła w 2012 roku w BNP Paribas Securities Services. Od lipca 2014 roku do października 2017 roku związana z Skarbiec TFI na stanowisku Money Market Dealera, a następnie Młodszego Zarządzającego w Zespole Produktów Dłużnych i Alternatywnych. Uczestniczka programu CFA, posiada Investment Operations Certificate (CISI). Od listopada 2017 roku zatrudniona w Rockbridge TFI S.A.

Paweł Sugalski

Zarządzający (akcje)

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Rozpoczął karierę w State Street jako księgowy funduszy inwestycyjnych oraz analityk wyników funduszy inwestycyjnych w latach 2011-14. Następnie zajmował stanowisko analityka akcji w ING Securities oraz Noble Funds TFI. Od września 2017 zatrudniony w Rockbridge TFI jako zarządzający.

Tomasz Wronka

Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Od września 2019 roku zatrudniony w Rockbridge TFI jako Starszy Zarządzający Funduszami Dłużnymi. Wcześniej, przez 11 lat, pracował w Skarbiec TFI, gdzie był odpowiedzialny m.in. za zarządzanie funduszami dłużnymi i alternatywnymi oraz portfelami instrumentów finansowych. W latach 2003 - 2007 zatrudniony w X-Trade Brokers DM S.A. kolejno na stanowiskach Tradera Instrumentów Pochodnych, Senior Dealera oraz Kierownika Działu Analiz. Specjalizuje się w inwestowaniu na rynkach obligacji, stóp procentowych, walut i surowców.

Tomasz Wilczęga

Zarządzający

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada certyfikaty CFA (Chartered Financial Analyst) oraz PRM (Professional Risk Manager). Karierę zawodową rozpoczął w 2011 roku w PwC jako audytor spółek z sektora finansowego. W latach 2013-2015 był zatrudniony w Zespole Analiz i Standardów Rachunkowości w Raiffeisen Polbank. W okresie 2015-2017 pracował w banku inwestycyjnym Nomura w Londynie, gdzie zajmował się wyceną kredytowych instrumentów pochodnych. Następnie był odpowiedzialny za stworzenie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem inwestycyjnym w Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego. Od października 2019 rozwija Departament Ilościowego Zarządzania Aktywami w Rockbridge TFI.

Michał Tuczyński

Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość oraz zarządzanie i marketing. Posiada tytuł CFA Chartered Financial Analyst oraz licencję doradcy inwestycyjnego. Karierę zawodową rozpoczął w 2004 roku w KPMG, w dziale audytu. W 2005 roku przeszedł do Banku Handlowego w Warszawie S.A. na stanowisko dealera. W 2008 objął stanowisko tradera stopy procentowej. W lutym 2009 roku przeszedł do ING Banku Śląskiego S.A., gdzie w Departamencie Private Banking współtworzył obecne Biuro Maklerskie ING Banku, w którym od 2012 roku był na stanowisku dyrektora inwestycyjnego (szefa zespołu zarządzania aktywami). W październiku 2019 przeszedł do Rockbridge, aby rozwijać departament ilościowego zarządzania aktywami.

Piotr Bień

Zarządzający

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku ekonomia. Posiada tytuł CFA Chartered Financial Analyst. Karierę zawodową rozpoczął 13 lat temu jako analityk finansowy w Biurze Zarządzania Finansami PKN Orlen S.A. Od stycznia 2006 roku zatrudniony w ING PTE S.A. jako Analityk Akcji a następnie Zarządzający Portfelem Akcji i Dyrektor ds. Zarządzania Portfelem Akcji, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie największym wartościowo portfelem akcji na polskim rynku kapitałowym. Od października 2016 roku związany z TFI PZU S.A. jako Dyrektor Biura Akcji, a następnie Wiceprezes Zarządu. Od września 2017 roku związany z Trigon TFI obecnie Lartiq TFI, odpowiedzialny za zarządzanie funduszem Trigon Infinity Akcji FIZ. Od 13 listopada 2018 r. do marca 2019 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Lartiq TFI.

Roch Pietroń

Zarządzający

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr licencji 271), tytuł CFA oraz tytuł ACCA. W Rockbridge TFI od lipca 2019. W okresie październik 2008 r. – grudzień 2009 r. pracował w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna na stanowisku Menadżer ds. Portfeli Finansowych, gdzie był odpowiedzialny za doradztwo inwestycyjne dla zamożnych klientów. Od stycznia 2010 r. do kwietnia 2011 r. pracował w Opera TFI Spółka Akcyjna na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego, gdzie był odpowiedzialny za sporządzanie analiz rynkowych i przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych dla zarządzających funduszami Novo. Od maja 2011 r. do maja 2017 r. pracownik TFI PZU Spółka Akcyjna na stanowisku Zarządzającego. W PZU TFI był odpowiedzialny za zarządzanie częścią akcyjną portfeli UFK (o wartości ok. 500 mln pln) oraz sporządzanie rekomendacji inwestycyjnych dla zarządzających. Od grudnia 2014 r. współzarządzał funduszem PZU Akcji Spółek Dywidendowych oraz PZU FIZ Akcji Focus. Od kwietnia 2017 r. zarządzający portfelem w Trigon TFI Spółka Akcyjna odpowiedzialny za zarządzanie funduszem Trigon Infinity Akcji FIZ.

Tomasz Dudziński

Dyrektor Dep. Sprzedaży

Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku bankowość, ubezpieczenia i rynki kapitałowe. Posiada osiemnastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze funduszy inwestycyjnych. Początkowo zatrudniony w Agencie Transferowym OFI Sp. o.o. w Departamencie Obsługi Klienta. Następnie związany z DWS Polska TFI S.A. jako Specjalista ds. Dystrybucji. W latach 2004 – 2011 pracował w TFI PZU S.A. gdzie kolejno pełnił funkcje Specjalisty i Eksperta ds. Marketingu i Sprzedaży, a następnie Regionalnego Dyrektora TFI. Od lipca 2011 do maja 2013 zatrudniony w PKO BP BANKOWY PTE S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Sprzedaży. W latach 2013 – 2019 związany z Altus TFI S.A. gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Wsparcia Sprzedaży. Od maja 2019 w Rockbridge TFI S.A.

Maciej Zieliński

Dyrektor ds.Relacji z Klientami

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. Związany z obszarem bankowości i produktów inwestycyjnych od 2001 r. Do 2006 pracował w Banku Millennium docelowo na stanowisku Dyrektora Oddziału Detalicznego. Od sierpnia 2006 zatrudniony w Banku BPH. Do grudnia 2016 zajmował się bezpośrednią, kompleksową obsługą kluczowych Klientów Private Banking. Następnie nabywał doświadczenia w ramach własnej działalności gospodarczej jako Agent Firmy Inwestycyjnej. W Rockbridge TFI S.A. zatrudniony od stycznia 2020.

Katarzyna Białczak

Dyrektor ds. Relacji z Klientami

Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni. Swoje doświadczenie w bankowości, na rynkach finansowych oraz we współpracy z Kluczowymi Klientami Instytucjonalnymi i Indywidualnymi budowała od 1997 r.
W latach 1997-2007 Bank Komunalny S.A. w Gdyni, później Nordea Bank Polska S.A. - Osobisty Doradca Klienta Firmowego, Osobisty Doradca Klienta Indywidualnego.
W latach 2007-2009 Bank Handlowy S.A. w Warszawie – Menadżer CitiGold ds. Zarządzania Majątkiem. W latach 2009-2017 ING Bank Śląski S.A. - Doradca Private Banking, Starszy Doradca Private Banking, Dyrektor Centrum Personal i Private Banking W latach 2017-2019 BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży.
2019 – Prime Selection Dom Maklerski S.A. – Menadżer ds. Kluczowych Klientów. Od grudnia 2019 w Zespole Rockbridge TFI S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Relacji z Klientami. Ukończyła Kurs Analityka Giełdowego organizowany przez Związek Maklerów i Doradców oraz Gazetę Giełdy Parkiet, a także Kurs Doradcy Inwestycyjnego organizowany przez Związek Maklerów i Doradców.

Mateusz Zakrzewski

Ekspert ds. Relacji z Klientami

Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z Klientami Zamożnymi w obszarze produktów inwestycyjnych zdobyte w Bankowości Prywatnej i Osobistej. Od początku kariery zawodowej związany z bankowością/finansami Od lipca 2020 zatrudniony w Rockbridge TFI jako Ekspert ds. Relacji z Klientami.

Karol Zawadzki

Ekspert ds. Relacji z Klientami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (bankowość inwestycyjna) i Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w Banku Millennium, następnie pracował w Banku Handlowym oraz w Generali Investments TFI (d. Union Investment TFI), gdzie odpowiadał za współpracę z Kluczowymi Klientami firmy. Od lipca 2020 w Rockbridge TFI.

Michał Wadas

Ekspert ds. Relacji z Klientami

Ukończył Uniwersytet Warszawski na kierunkach: Stosunki międzynarodowe oraz Bankowość, ubezpieczenia i rynek kapitałowy. Przez całe życie zawodowe związany z bankowością. Rozpoczął pracę w Raiffeisen Bank Polska S.A. następnie Open Finance S.A., Getin Noble Bank S.A. oraz Idea Bank S.A. .Przez ostatnie lata zajmował się doradztwem gospodarczym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Od lipca 2020 zatrudniony w Rockbridge TFI.