Ład korporacyjny

Zasady ładu

Zasady Ładu Korporacyjnego (właściwie: "Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych") stanowią szereg zaleceń przyjętych na 222. posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako: „KNF”) w dniu 22 lipca 2014 r. Dokument ten składa się z szeregu zaleceń adresowanych do instytucji finansowych nadzorowanych przez KNF.

Pełna treść Zasad Ładu Korporacyjnego do pobrania znajduje się tutaj.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako: „Towarzystwo”) postanowiło o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego z całości.

Wdrożenie Zasad Ładu Korporacyjnego przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Towarzystwa nastąpiło w 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa w marcu 2015 r. podjęło uchwałę o przyjęciu do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Towarzystwie. Tym samym, zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, przyjęcie do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dokonane zostało przez wszystkie organy statutowe Towarzystwa.

Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza, po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce, pozytywnie oceniła przestrzeganie Zasad w 2022 r.

Kodeks dobrych praktyk

Dynamiczny wzrost rynku zarządzania funduszami i aktywami oraz rola jaką na polskim rynku kapitałowym pełnią inwestorzy instytucjonalni skłoniły uczestników tego rynku do podjęcia prac nad stworzeniem zbioru wspólnych zasad środowisk inwestorów instytucjonalnych w zakresie nadzoru korporacyjnego (corporate governance). W wyniku przeprowadzonych prac powstał Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych

Kodeks ten został opracowany w celu systematycznego podnoszenia standardów działalności firm zarządzających aktywami oraz propagowania zasad etyki zawodowej. Jest on pomocny w definiowaniu zasad, reguł i poziomu należytej staranności w relacjach pomiędzy inwestorami instytucjonalnymi, ich klientami i emitentami instrumentów finansowych.

Przyjęty Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych wprowadza wytyczne w zakresie m.in.:

  • relacji z emitentami instrumentów finansowych, w tym działania w związku z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy;
  • zasad dobrych praktyk w związku z transakcjami niestandardowymi;
  • relacji z Klientami - dążenie do stosowania zasad:
       - priorytetu interesu Klienta nad interesem własnym,
       - rzetelnego informowania Klienta o istniejącym i potencjalnym konflikcie interesów,
       - zasady dostosowania zakresu i sposobu świadczenia usług do sytuacji finansowej i wiedzy Klienta;
  • relacji między inwestorami instytucjonalnymi.

Polityka głosowania

Towarzystwo, starając się aktywnie uczestniczyć w procesie rozwoju Ładu Korporacyjnego spółek publicznych, bierze udział w walnych zgromadzeniach ich akcjonariuszy, kierując się ochroną i budową wartości inwestycji Uczestników funduszy oraz Klientów Towarzystwa.

Starając się przybliżyć zasady, którymi Towarzystwo kieruje się w ramach wykonywania praw głosu z akcji spółek publicznych wchodzących w skład zarządzanych funduszy oraz portfeli, opracowaliśmy i wdrożyliśmy „Politykę głosowania na WZA spółek publicznych”.

Polityka wynagradzania

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA wdrożyło Politykę Zmiennych Składników Wynagrodzeń regulującą zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Rockbridge TFI lub zarządzanych Funduszy.