Ład korporacyjny

Zasady ładu

Zasady Ładu Korporacyjnego (właściwie: "Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych") stanowią szereg zaleceń przyjętych na 222. posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako: „KNF”) w dniu 22 lipca 2014 r. Dokument ten składa się z szeregu zaleceń adresowanych do instytucji finansowych nadzorowanych przez KNF.

Pełna treść Zasad Ładu Korporacyjnego do pobrania znajduje się tutaj.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako: „Towarzystwo”) postanowiło o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego z całości.

Wdrożenie Zasad Ładu Korporacyjnego przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Towarzystwa nastąpiło w 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa w marcu 2015 r. podjęło uchwałę o przyjęciu do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Towarzystwie. Tym samym, zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, przyjęcie do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dokonane zostało przez wszystkie organy statutowe Towarzystwa.

Na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza, po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce, pozytywnie oceniła przestrzeganie Zasad w 2023 r.

Polityka głosowania

Towarzystwo, starając się aktywnie uczestniczyć w procesie rozwoju Ładu Korporacyjnego spółek publicznych, bierze udział w walnych zgromadzeniach ich akcjonariuszy, kierując się ochroną i budową wartości inwestycji Uczestników funduszy oraz Klientów Towarzystwa.

Starając się przybliżyć zasady, którymi Towarzystwo kieruje się w ramach wykonywania praw głosu z akcji spółek publicznych wchodzących w skład zarządzanych funduszy oraz portfeli, opracowaliśmy i wdrożyliśmy „Politykę głosowania na WZA spółek publicznych”.

Polityka wynagradzania

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA wdrożyło Politykę Zmiennych Składników Wynagrodzeń regulującą zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Rockbridge TFI lub zarządzanych Funduszy.