Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (SFIO)

wcześniej Nationale-Nederlanden Akcji Rynków Wschodzących
Zainwestuj w ten fundusz online.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 22.03.2023

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2022 2021 2020 2019 MAX
-1,68% 0,93% 5,11% -13,23% -28,94% 9,03% 1,33% -23,99% -3,42% 3,65% 19,06% -23,52%

Zarządzający funduszem

Subfundusz inwestuje co najmniej 80% wartości aktywów netto w wymienione w statucie tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe spółek notowanych lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do kategorii rynków wschodzących. Aktywa Subfunduszu są lokowane w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty m.in. BlackRock Global Funds, Fidelity Funds, PineBridge Funds oraz Vanguard Investment Series plc. Tytuły uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego mogą stanowić do 50% aktywów Subfunduszu. W celu ochrony aktywów Subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych Subfundusz stosuje strategie zabezpieczające z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów forward. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności Subfundusz może lokować aktywa w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Inwestycje Subfunduszu są ukierunkowane na następujące regiony geograficzne: Azja Południowo-Wschodnia, Europa Środkowo-Wschodnia oraz Ameryka Łacińska. Subfundusz ma swobodę wyboru lokat w obrębie swojej polityki inwestycyjnej.

Pełny opis wszystkich rodzajów ryzyka związanych z subfunduszem można znaleźć w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie Funduszu. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany subfundusz jest uzależniona od daty zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, wysokości pobranych opłat manipulacyjnych oraz obowiązków podatkowych uczestnika. Powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy Rockbridge Neo FIO (nie dotyczy Rockbridge Neo Subfunduszu Globalnych Innowacji oraz Rockbridge Neo Subfunduszu Multistrategia) oraz aktywów poszczególnych subfunduszy krajowych Rockbridge Neo SFIO, może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski.
 
Aktywa subfunduszy zagranicznych Rockbridge Neo SFIO lokowane są w większości w jednostki uczestnictwa zagranicznych subfunduszy wskazanych w Statucie Rockbridge Neo SFIO (nie dotyczy Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Europejskich oraz Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Ameryki Łacińskiej). Wartość aktywów netto subfunduszy Rockbridge Neo FIO (nie dotyczy Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Skarbowych, Rockbridge Neo Subfunduszu Konserwatywnego), subfunduszy krajowych Rockbridge Neo SFIO (nie dotyczy Rockbridge Neo Subfunduszu Konserwatywnego Plus i Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Plus) oraz subfunduszy zagranicznych Rockbridge Neo SFIO (nie dotyczy Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Światowych) cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Informacje o funduszu

 • 10.01.2007
 • 11 mln PLN
 • 7,61 PLN
 • PLN
 • 5 lat
 • 500
 • 250
 • max 5,00%
 • 2,00%
 • 65 1880 0009 0000 0013 0051 1018
 • każdy dzień roboczy GPW

Struktura na 28.02.2023

 • 90,3%
 • 9,7%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

-23,67%