Rockbridge Akcji

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

Duże spółki polskie i zagraniczne

fundusz lokuje do 100% aktywów w akcje spółek w Polsce (WIG20, mWIG40) oraz zagraniczne na rynkach rozwiniętych (USA, Europa)

staranna selekcja spółek

fundusz skupia się na spółkach dobrze zarządzanych, silnych fundamentalnie i dających duże perspektywy wzrostu wartości

modelowa struktura

60% Polska, 40% akcje zagraniczne

Cechy Subfunduszu:
- wysoka płynność składników lokat – fundusz lokuje środki w spółki o wysokiej płynności na rynku kapitałowym
- dywersyfikacja i wzrost – fundusz poszukuje spółek dających możliwości wzrostu w wielu gałęziach gospodarki
- aktywne zarządzanie – fundusz zarządza dynamicznie alokacją w akcje w celu ograniczenia okresowo ryzyka rynkowego (w przypadku dekoniunktury na rynkach).


Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.
 

Historia wycen

Stopy zwrotu na 24.01.2022

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2021 2020 2019 2018 MAX
-2,54% -6,50% 3,55% 21,72% 23,98% 18,30% -4,41% 30,32% 1,35% -1,44% -16,12% 225,33%

Informacje o funduszu

 • 95% indeks WIG, 5% WIBID 3M
 • 20.07.1999
 • 81 mln PLN
 • 325,33 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 2%
 • 36 1140 1010 0000 3010 6802 6008
 • dzienna

Struktura na 30.12.2021

 • 92,9%
 • 4,0%
 • 3,1%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
9,86%