Rockbridge Akcji

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

75:25

Fundusz inwestuje co najmniej 75 proc. swoich aktywów w papiery wartościowe wyemitowane przez polskie spółki o średniej i dużej kapitalizacji, reprezentowane przez indeksy mWIG40 oraz WIG20. Max. 25 proc. portfela angażowane jest w wyselekcjonowane akcje z rynków zagranicznych

Priorytet Płynności

Rockbridge Akcji zapewnia ekspozycję na wysokiej jakości polskie spółki z trwałą przewagą najbardziej płynnych segmentów, które zdaniem zespołu zarządzającego funduszem mają ponadprzeciętny potencjał wzrostu w średnim i długim terminie

Rozproszona struktura

Odpowiedni poziom dywersyfikacji inwestycji pozwala stworzyć portfel opierający się presji krótkoterminowych czynników ryzyka o charakterze rynkowym i ekonomicznym oraz zapewniający długoterminowe zyski wynikające z właściwej selekcji akcji na dedykowanych giełdach

Historia wycen

Stopy zwrotu na 29.09.2020

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2019 2018 2017 2016 MAX
-2,83% 2,75% 15,88% -13,93% -20,39% -30,79% -13,97% -1,44% -16,12% 9,17% 5,25% 121,68%

Informacje o funduszu

 • 95% indeks WIG, 5% WIBID 3M
 • 20.07.1999
 • 54 mln PLN
 • 221,68 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 3%
 • 36 1140 1010 0000 3010 6802 6008
 • dzienna

Struktura na 31.08.2020

 • 90,1%
 • 4,0%
 • 5,9%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
-19,45%