Rockbridge Akcji Globalnych

Historia wycen

Stopy zwrotu na 12.12.2019

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2018 2017 2016 2015 MAX
0,40% 1,43% 1,44% 7,30% -5,13% -0,30% 9,72% -14,28% 5,58% 13,43% 2,52% 90,62%

Informacje o funduszu

 • brak
 • 08.05.2009
 • 7 mln PLN
 • 190,62 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 3%
 • 86 1140 1010 0000 3010 6801 2013
 • dzienna

Struktura na 29.11.2019

 • 0,5%
 • 6,8%
 • 81,8%
 • 10,9%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje i inne instrumenty udziałowe.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
24,00%