Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

ekspozycja na dynamiczne rynki wschodzące

fundusz głównie lokuje środki na rynkach rozwiniętych (Polska, Europa, USA) eksponowanych ekonomicznie na rynki wschodzące poprzez akcje i ETFy

spółki wzrostowe nowych gospodarek

w portfelu funduszu preferowane są spółki „wzrostowe” obecne na rynkach wschodzących, będące beneficjentem transformacji ekonomicznej krajów rozwijających się

wysoka płynność i bezpieczeństwo

inwestycje na giełdach krajów rozwiniętych zapewniają wysoką płynność i bezpieczeństwo prawne inwestycji

Cechy funduszu:

 • Alokacja do 100% środków w akcje i ETFy eksponowane na rynki wschodzące
 • Staranna selekcja spółek – do 20-30 spółek w portfelu jednocześnie
 • Szeroka dywersyfikacja sektorowa


Ryzyka

Rockbridge TFI stale dokłada należytych starań, aby minimalizować ryzyka związane z inwestycją w fundusze, decydując się na inwestycję weź pod uwagę ryzyka m.in. taki jak:
 
 • Ryzyko operacyjne: możliwość poniesienia przez subfundusz straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych.
 
Pełny opis wszystkich rodzajów ryzyka związanych z subfunduszem można znaleźć w aktualnym prospekcie informacyjnym Rockbridge FIO Parasolowego.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje lub inne instrumenty o charakterze udziałowym. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 30.09.2022

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2021 2020 2019 2018 MAX
-9,30% -7,17% -19,17% -23,60% -3,44% -5,98% -23,21% 7,97% 8,64% 13,18% -8,95% -42,75%

Zarządzający funduszem

Informacje o funduszu

 • brak
 • 24.01.2001
 • 11 mln PLN
 • 57,25 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 2%
 • 46 1140 1010 0000 3010 6802 0008
 • dzienna

Struktura na 31.08.2022

 • 61,1%
 • 33,3%
 • 5,6%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

-7,00%