Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących

Historia wycen

Stopy zwrotu na 13.12.2018

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2017 2016 2015 2014 MAX
-1,55% -2,68% -7,08% -5,48% -0,17% 7,82% -6,39% 7,34% 3,35% -3,84% 7,05% -42,26%

Informacje o funduszu

 • 90% indeks MSCI EM TR Gross USD (w PLN), 10% WIBID 3M
 • 24.01.2001
 • 16 mln PLN
 • 57,74 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 4%
 • 79 2490 0005 0000 4600 9962 1108
 • dzienna

Struktura na 30.11.2018

 • 4,3%
 • 82,9%
 • 12,8%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje i inne instrumenty udziałowe. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
3,18%