Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

ekspozycja na dynamiczne rynki wschodzące

fundusz głównie lokuje środki na rynkach rozwiniętych (Polska, Europa, USA) eksponowanych ekonomicznie na rynki wschodzące poprzez akcje i ETFy

spółki wzrostowe nowych gospodarek

w portfelu funduszu preferowane są spółki „wzrostowe” obecne na rynkach wschodzących, będące beneficjentem transformacji ekonomicznej krajów rozwijających się

wysoka płynność i bezpieczeństwo

inwestycje na giełdach krajów rozwiniętych zapewniają wysoką płynność i bezpieczeństwo prawne inwestycji

Cechy funduszu:

 • Alokacja do 100% środków w akcje i ETFy eksponowane na rynki wschodzące
 • Staranna selekcja spółek – do 20-30 spółek w portfelu jednocześnie
 • Szeroka dywersyfikacja sektorowa


Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz ma ekspozycję na rynek akcji notowanych w krajach OECD, w tym głównie na rynki wschodzące. Ekspozycja realizowana może być za pomocą akcji, instrumentów zbiorowego inwestowania (ETF) oraz instrumentów pochodnych. W portfelu znajduje się docelowo ok 7-10 instrumentów ETF oraz 10-30 wyselekcjonowanych spółek. Ważnym kryterium selekcji spółek jest wysoka płynność instrumentów. Subfundusz inwestuje głównie w średnie i duże spółki. Subfundusz dokonuje lokat w sposób uznaniowy z uwzględnieniem zasad polityki inwestycyjnej.

Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celu zabezpieczania ryzyka rynkowego (w tym ryzyka walutowego). Subfundusz może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Poziom dźwigni mierzonej metodą zaangażowania nie przekracza 100% Aktywów Netto Subfunduszu.


Ryzyka

Rockbridge TFI stale dokłada należytych starań, aby minimalizować ryzyka związane z inwestycją w fundusze, decydując się na inwestycję weź pod uwagę ryzyka m.in. taki jak:
 
 • Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości inwestycji w wyniku zmian parametrów rynkowych, którymi w zależności od polityki  inwestycyjnej funduszu mogą być np: kursy akcji lub inne instrumenty o charakterze udziałowym, poziomy stóp procentowych (ryzyko stóp procentowych), ceny towarów (ryzyko towarowe) oraz kursy walutowe (ryzyko walutowe).
 • Ryzyko kredytowe - związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty finansowe są przedmiotem lokat lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na instrumentach finansowych, a także związane z możliwością nieterminowego rozliczenia transakcji zawartych przez subfundusz (ryzyko rozliczeniowe). Niewypłacalność któregokolwiek z emitentów lub kontrahentów może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto.
 • Ryzyko płynności - związane jest z brakiem możliwości nabycia lub zbycia instrumentu finansowego bez istotnego wpływu na cenę tego instrumentu lub brakiem możliwości finansowania pozycji.
 • Ryzyko dźwigni finansowej - dźwignia finansowa występuje, gdy ekspozycja przekracza wielkość zainwestowanej kwoty. Dźwignia finansowa może powstać w następstwie zastosowania instrumentów pochodnych lub finansowania za pomocą transakcji z przyrzeczeniem odkupu. Wykorzystanie dźwigni może powodować większe wahania wyceny i w efekcie podwyższać poziom ryzyka.
 • Ryzyko operacyjne - możliwość poniesienia straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych (np. ryzyko przechowywania aktywów).
 
Pełny opis wszystkich rodzajów ryzyka związanych z subfunduszem można znaleźć w aktualnym prospekcie informacyjnym Rockbridge FIO Parasolowego.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje lub inne instrumenty o charakterze udziałowym. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 18.04.2024

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2023 2022 2021 2020 MAX
-0,79% 1,80% 5,92% 4,54% -1,86% -8,67% -1,78% 12,41% -16,12% 7,97% 8,64% -30,96%

Zarządzający funduszem

Informacje o funduszu

 • 90% MSCI Emerging Markets Index + 10% WIBOR ON
 • 24.01.2001
 • 10 mln PLN
 • 69,04 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 2%
 • Opłata za wyniki wynosi 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz, więcej
 • 46 1140 1010 0000 3010 6802 0008
 • dzienna

Struktura na 28.03.2024

 • 58,3%
 • 33,5%
 • 8,2%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7


Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

7,79%