Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

ekspozycja na dynamiczne rynki wschodzące

fundusz głównie lokuje środki na rynkach rozwiniętych (Polska, Europa, USA) eksponowanych ekonomicznie na rynki wschodzące poprzez akcje i ETFy

spółki wzrostowe nowych gospodarek

w portfelu funduszu preferowane są spółki „wzrostowe” obecne na rynkach wschodzących, będące beneficjentem transformacji ekonomicznej krajów rozwijających się

wysoka płynność i bezpieczeństwo

inwestycje na giełdach krajów rozwiniętych zapewniają wysoką płynność i bezpieczeństwo prawne inwestycji

Cechy funduszu:
- Alokacja do 100% środków w akcje i ETFy eksponowane na rynki wschodzące
- staranna selekcja spółek – do 20-30 spółek w portfelu jednocześnie
- szeroka dywersyfikacja sektorowa
 

Historia wycen

Stopy zwrotu na 29.07.2021

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2020 2019 2018 2017 MAX
-1,59% -0,19% 6,95% 29,49% 19,81% 19,96% 8,79% 8,64% 13,18% -8,95% 7,34% -24,88%

Informacje o funduszu

 • brak
 • 24.01.2001
 • 15 mln PLN
 • 75,12 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 2,5%
 • 46 1140 1010 0000 3010 6802 0008
 • dzienna

Struktura na 30.06.2021

 • 49,5%
 • 38,7%
 • 11,8%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje i inne instrumenty udziałowe. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
36,16%