Rockbridge Dłużny

Historia wycen

Stopy zwrotu na 17.06.2019

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2018 2017 2016 2015 MAX
0,64% 1,03% 1,71% 2,36% 3,44% 4,84% 1,54% 0,28% 2,67% 0,55% 0,90% 263,80%

Zarządzający funduszem

Informacje o funduszu

 • indeks POLONIA
 • 05.07.2000
 • 75 mln PLN
 • 36,38 PLN
 • PLN
 • od 3 miesięcy
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 1%
 • 1,5%
 • 78 2490 0005 0000 4530 7425 7513
 • dzienna

Struktura na 31.05.2019

 • 65,7%
 • 15,2%
 • -0,5%
 • 19,2%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w krótkoterminowe dłużne instrumenty finansowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się niską zmiennością.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
7,38%