Rockbridge FIZ Multi Inwestycja

Raporty bieżące funduszu znajdziesz tutaj

Polityka inwestycyjna
Z dniem 1 września 2018 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej Funduszu, na skutek której Fundusz realizując cel inwestycyjny dokonuje lokat przede wszystkim w jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, w tym zarządzanych przez Towarzystwo.

Fundusz ponadto może dokonywać inwestycji m.in. w:
 • papiery wartościowe,
 • wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,
 • Instrumenty Rynku Pieniężnego,
 • waluty,
 • Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
 • Towarowe Instrumenty Pochodne. 

Fundusz może lokować swoje aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą.
 
Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu może cechować się istotną zmiennością.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 25.01.2023

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2022 2021 2020 2019 MAX
2,77% 8,71% 1,88% -11,70% -12,42% 1,18% 4,16% -20,30% 6,72% 14,85% -8,36% -12,74%

Informacje o funduszu

 • 27.05.2011
 • 6 mln PLN
 • 87,58 PLN
 • PLN
 • od 3 lat
 • 1000 PLN
 • 4%
 • 2,5%
 • 20% nadwyżki powyżej 8%
 • 0,75%
 • tygodniowa (na każdą środę, a w przypadku, gdy środa nie jest Dniem Giełdowym najbliższy Dzień Giełdowy poprzedzający środę)
 • ostatni Dzień Wyceny w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

-16,79%