Rockbridge FIZ Multi Inwestycja

INWESTYCJE W GLOBALNE RYNKI

Fundusz otwiera szeroki horyzont możliwości dzięki inwestycjom na globalnych rynkach akcyjnych rozwiniętych, jednocześnie zabezpieczając ryzyko walutowe do polskiego złotego. Do budowy portfela aktywów funduszu wykorzystujemy starannie dobrane fundusze giełdowe ETF, oferując inwestorom szeroki zakres możliwości przy zachowaniu optymalizacji kosztowej oraz gwarancji wysokiej płynności.

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Nasze podejście "core-satellite" łączy w sobie stabilność inwestycji pasywnych z elastycznością strategii aktywnej. Centralna część funduszu (core) to solidne fundamenty utworzone przez inwestycje pasywne. Z kolei pozostała część funduszu (satellite) kieruje się zaawansowaną strategią aktywną, opartą na innowacyjnych algorytmach. Proces zarządzania jest w dużym stopniu zautomatyzowany, co pozwala na szybsze i bardziej precyzyjne dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Nasz system zarządzania ryzykiem kontroluje ryzyko funduszu względem benchmarku. Dążymy do optymalizacji alokacji środków, tak aby osiągnąć najlepszy możliwy stosunek zysku do ryzyka. Przykładamy dużą wagę do wielu wskaźników ryzyka, w tym do obsunięcia kapitału (drawdown), dzięki temu możemy zabezpieczać ryzyko w niekorzystnych scenariuszach rynkowych.

Raporty bieżące funduszu znajdziesz tutaj

Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Fundusz działa w oparciu o politykę absolutnej stopy zwrotu zakładającą wzrost wartości spółek lub poprzez relatywny wzrost wartości spółek kupionych w stosunku do spółek sprzedanych w portfelu. Fundusz lokuje środki przede wszystkim w akcje na GPW w Warszawie oraz na rynkach zagranicznych. Proces inwestycyjny opiera się na selekcji spółek w oparciu o wiedzę o firmach i ludziach, którzy odpowiadają za zarządzanie nimi. Decyzje podejmowane są w oparciu o rygorystyczną analizę fundamentalną spółek oraz płynność instrumentów. Fundusz zakłada otwieranie pozycji długich i krótkich w poszczególnych spółkach oraz zabezpieczanie ryzyka rynku akcji kontraktami terminowymi. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celu zabezpieczania ryzyka rynkowego (w tym ryzyka walutowego). Fundusz może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Poziom dźwigni mierzonej metodą ekspozycji AFI nie przekracza 400% Aktywów Netto Funduszu, w tym 200% wynikającej ze stosowania instrumentów pochodnych.

Fundusz ponadto może dokonywać inwestycji m.in. w:
 • papiery wartościowe,
 • wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,
 • Instrumenty Rynku Pieniężnego,
 • waluty,
 • Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
 • Towarowe Instrumenty Pochodne. 

Fundusz może lokować swoje aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą.
 
Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu może cechować się istotną zmiennością.
 

Ryzyka

Rockbridge TFI stale dokłada należytych starań, aby minimalizować ryzyka związane z inwestycją w fundusze, decydując się na inwestycję weź pod uwagę ryzyka m.in. taki jak:
 
 • Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości inwestycji w wyniku zmian parametrów rynkowych, którymi w zależności od polityki  inwestycyjnej funduszu mogą być np: kursy akcji lub inne instrumenty o charakterze udziałowym, poziomy stóp procentowych (ryzyko stóp procentowych), ceny towarów (ryzyko towarowe) oraz kursy walutowe (ryzyko walutowe).
 • Ryzyko kredytowe - związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty finansowe są przedmiotem lokat lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na instrumentach finansowych, a także związane z możliwością nieterminowego rozliczenia transakcji zawartych przez subfundusz (ryzyko rozliczeniowe). Niewypłacalność któregokolwiek z emitentów lub kontrahentów może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto.
 • Ryzyko płynności - związane jest z brakiem możliwości nabycia lub zbycia instrumentu finansowego bez istotnego wpływu na cenę tego instrumentu lub brakiem możliwości finansowania pozycji.
 • Ryzyko dźwigni finansowej - dźwignia finansowa występuje, gdy ekspozycja przekracza wielkość zainwestowanej kwoty. Dźwignia finansowa może powstać w następstwie zastosowania instrumentów pochodnych lub finansowania za pomocą transakcji z przyrzeczeniem odkupu. Wykorzystanie dźwigni może powodować większe wahania wyceny i w efekcie podwyższać poziom ryzyka.
 • Ryzyko operacyjne - możliwość poniesienia straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych (np. ryzyko przechowywania aktywów).

Historia wycen

Stopy zwrotu na 21.02.2024

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2023 2022 2021 2020 MAX
3,70% 6,92% 7,91% 11,50% 2,86% -0,73% 14,32% 15,87% -20,30% 6,72% 14,85% -0,62%

Informacje o funduszu

 • 27.05.2011
 • 6.9 mln PLN
 • 99,75 PLN
 • PLN
 • od 3 lat
 • 1000 PLN
 • 4%
 • 2,5%
 • 0,75%
 • tygodniowa (na każdą środę, a w przypadku, gdy środa nie jest Dniem Giełdowym najbliższy Dzień Giełdowy poprzedzający środę)
 • ostatni Dzień Wyceny w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7


Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

3,87%