Rockbridge Gier i Innowacji

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

GAMING I INNOWACJE

głównie spółki z branży deweloperów gier uzupełnione o innowacyjne spółki z obszaru nowej ekonomii (medtech, biotech oraz firmy online typu SaaS, marketplace)

GLOBALNY ZASIĘG

poszukujemy globalnych trendów w krajach rozwiniętych i rozwijających się, wpisujących się w globalne megatrendy

WYSOKA PŁYNNOŚĆ

inwestujemy wyłącznie w spółki notowane na rynkach rozwiniętych, o wysokiej płynności i niskich kosztach transakcyjnych

Cechy funduszu

 • Liderzy wzrostu – inwestujemy w spółki z mocnymi „przewagami rynkowymi”, tj. nowoczesnym modelem biznesowym, wyjątkowym produktem i dynamicznym wzrostem rynku docelowego.
 • Aktywne zarządzanie - udział akcji i instrumentów dłużnych może w dowolnym momencie wynosić od 70 do 100%. Dynamiczne zarządzanie alokacją pozwala ograniczyć ryzyko w przypadku nagłych korekt rynkowych.
 • Koncentracja na ok. 30 płynnych spółkach w portfelu, pozwalająca na generowanie stóp zwrotu istotnie lepszych od rynku.
 • Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w inwestycjach w akcje rynków rozwiniętych (Europa, USA).


Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na rozwiniętych rynkach akcji krajów OECD oraz instrumenty zbiorowego inwestowania (ETF) i  instrumenty pochodne dające ekspozycję na te rynki. Subfundusz inwestuje głównie w spółki tzw. „innowacyjne”, tj. o unikatowych modelach biznesowych pozwalających na szybki wzrost pozycji rynkowej i przychodów, w szczególności eksponowane na trendy globalne dotyczące cyfrowej rozrywki i technologii z tym związanej. W portfelu znajduje się docelowo ok 20-40 spółek.


Ryzyka

Rockbridge TFI stale dokłada należytych starań, aby minimalizować ryzyka związane z inwestycją w fundusze, decydując się na inwestycję weź pod uwagę ryzyka m.in. taki jak:
 
 • Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości inwestycji w wyniku zmian parametrów rynkowych, którymi w zależności od polityki  inwestycyjnej funduszu mogą być np: kursy akcji lub inne instrumenty o charakterze udziałowym, poziomy stóp procentowych (ryzyko stóp procentowych), ceny towarów (ryzyko towarowe) oraz kursy walutowe (ryzyko walutowe).
 • Ryzyko kredytowe - związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty finansowe są przedmiotem lokat lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na instrumentach finansowych, a także związane z możliwością nieterminowego rozliczenia transakcji zawartych przez subfundusz (ryzyko rozliczeniowe). Niewypłacalność któregokolwiek z emitentów lub kontrahentów może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto.
 • Ryzyko płynności - związane jest z brakiem możliwości nabycia lub zbycia instrumentu finansowego bez istotnego wpływu na cenę tego instrumentu lub brakiem możliwości finansowania pozycji.
 • Ryzyko dźwigni finansowej - dźwignia finansowa występuje, gdy ekspozycja przekracza wielkość zainwestowanej kwoty. Dźwignia finansowa może powstać w następstwie zastosowania instrumentów pochodnych lub finansowania za pomocą transakcji z przyrzeczeniem odkupu. Wykorzystanie dźwigni może powodować większe wahania wyceny i w efekcie podwyższać poziom ryzyka.
 • Ryzyko operacyjne - możliwość poniesienia straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych (np. ryzyko przechowywania aktywów).
 
Pełny opis wszystkich rodzajów ryzyka związanych z subfunduszem można znaleźć w aktualnym prospekcie informacyjnym Rockbridge FIO Parasolowego.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 30.01.2023

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2022 2021 2020 2019 MAX
7,78% 7,53% -2,66% -18,27% -38,20% 3,81% 7,78% -27,10% -15,83% 69,15% 12,86% 13,36%

RODZAJ FUNDUSZU

tematyczny fundusz akcyjny, skupiony na firmach z sektora cyfrowej rozrywki i innowacji

ZASIĘG GEOGRAFICZNY

USA, Europa Zachodnia, Polska

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE

fundusz skupiony na sektorze gier i cyfrowej rozrywki, wykraczający poza szeroko pojęte IT

Zarządzający funduszem

Informacje o funduszu

 • brak
 • 15.02.2016
 • 5 mln PLN
 • 113,36 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 2%
 • 13 1140 1010 0000 3010 6801 7013
 • dzienna

Struktura na 30.12.2022

 • 70,8%
 • 8,3%
 • 20,9%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

-13,22%