Rockbridge Gier i Innowacji

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

GAMING I INNOWACJE

głównie spółki z branży deweloperów gier uzupełnione o innowacyjne spółki z obszaru nowej ekonomii (medtech, biotech oraz firmy online typu SaaS, marketplace)

GLOBALNY ZASIĘG

poszukujemy globalnych trendów w krajach rozwiniętych i rozwijających się, wpisujących się w globalne megatrendy

WYSOKA PŁYNNOŚĆ

inwestujemy wyłącznie w spółki notowane na rynkach rozwiniętych, o wysokiej płynności i niskich kosztach transakcyjnych

Cechy funduszu

 • Liderzy wzrostu – inwestujemy w spółki z mocnymi „przewagami rynkowymi”, tj. nowoczesnym modelem biznesowym, wyjątkowym produktem i dynamicznym wzrostem rynku docelowego.
 • Aktywne zarządzanie - udział akcji i instrumentów dłużnych może w dowolnym momencie wynosić od 70 do 100%. Dynamiczne zarządzanie alokacją pozwala ograniczyć ryzyko w przypadku nagłych korekt rynkowych.
 • Koncentracja na ok. 30 płynnych spółkach w portfelu, pozwalająca na generowanie stóp zwrotu istotnie lepszych od rynku.
 • Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w inwestycjach w akcje rynków rozwiniętych (Europa, USA).


Ryzyka

Rockbridge TFI stale dokłada należytych starań, aby minimalizować ryzyka związane z inwestycją w fundusze, decydując się na inwestycję weź pod uwagę ryzyka m.in. taki jak:
 
 • Ryzyko operacyjne: możliwość poniesienia przez subfundusz straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych.
 • Ryzyko technik finansowych, takich jak kontrakty dotyczące instrumentów pochodnych mających wpływ na profil ryzyka subfunduszu: ryzyko związane z zawieraniem przez fundusz na rachunek subfunduszu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne (w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne), mogących wpływać na wahania (w tym spadek) wartości jednostki uczestnictwa.
 
Pełny opis wszystkich rodzajów ryzyka związanych z subfunduszem można znaleźć w aktualnym prospekcie informacyjnym Rockbridge FIO Parasolowego.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 30.09.2022

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2021 2020 2019 2018 MAX
-9,83% -7,26% -23,64% -35,70% -40,89% 6,44% -29,27% -15,83% 69,15% 12,86% -29,20% 2,05%

RODZAJ FUNDUSZU

tematyczny fundusz akcyjny, skupiony na firmach z sektora cyfrowej rozrywki i innowacji

ZASIĘG GEOGRAFICZNY

USA, Europa Zachodnia, Polska

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE

fundusz skupiony na sektorze gier i cyfrowej rozrywki, wykraczający poza szeroko pojęte IT

Zarządzający funduszem

Informacje o funduszu

 • brak
 • 15.02.2016
 • 5 mln PLN
 • 102,05 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 2%
 • 13 1140 1010 0000 3010 6801 7013
 • dzienna

Struktura na 31.08.2022

 • 77,0%
 • 7,0%
 • 16,0%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

-19,01%