Rockbridge Gier i Innowacji

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

GAMING I INNOWACJE

głównie spółki z branży deweloperów gier uzupełnione o innowacyjne spółki z obszaru nowej ekonomii (medtech, biotech oraz firmy online typu SaaS, marketplace)

BRAK BENCHMARKÓW

autorski fundusz akcyjny, skoncentrowany na wyselekcjonowanych spółkach a nie na indeksie WIG Games otwarte podejście do inwestycji w tymczasowe okazje rynkowe i nieefektywności rynku z innych sektorów (np. ABB/IPO/SPO)

WYSOKA ROTACJA PORTFELA

intensywne zarządzanie pozycjami, aktywna, rygorystyczna polityka stop loss i take profit skrupulatna selekcja płynnościowa spółek dopasowana do dziennego cyklu umorzeń

Cechy funduszu

• pierwszy polski fundusz skupiony na lokalnych deweloperach gier komputerowych
• branża gier jest jedną z najszybciej rosnących na rynku, korzysta ze zmian post-covid
• min. 70% alokacji w akcje polskie (głównie deweloperzy gier oraz innowacyjne spółki)
• hiperaktywne zarządzanie, autorskie podejście
• selekcja spółek oparta na ponad 5-letniemu doświadczeniu w inwestowaniu w obszar
gier w Polsce i za granicą
• wieloletnie kontakty zarządzającego w branży, częsta obecność na branżowych targach
oraz częste spotkania z zarządami spółek Polskich i globalnych (E3, Gamescom, PGA)

Historia wycen

Stopy zwrotu na 29.07.2021

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2020 2019 2018 2017 MAX
-4,53% -8,69% -11,99% -16,00% 69,67% 43,22% -5,83% 69,15% 12,86% -29,20% 6,24% 61,42%

RODZAJ FUNDUSZU

tematyczny fundusz akcyjny, inwestycja w lokalne firmy z obszaru gier i innowacji

STYL

niebenchmarkowy, nastawiony na bardzo mocną selekcję i aktywne zarządzanie

TYPY INSTRUMENTÓW

akcje, instrumenty pochodne

ZASIĘG GEOGRAFICZNY

głównie Polska i region CEE

KONTROLA RYZYKA

rygorystyczne limity dla każdej pozycji, aktywny monitoring przez chief risk officera

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE

pierwszy fundusz o profilu gier i innowacji w Polsce, autorska strategia potwierdzona wynikami

Informacje o funduszu

 • brak
 • 15.02.2016
 • 15 mln PLN
 • 161,42 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 2,5%
 • 13 1140 1010 0000 3010 6801 7013
 • dzienna

Struktura na 30.06.2021

 • 79,2%
 • 20,8%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
47,19%