Rockbridge Growth Leaders

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

GLOBALNE SPÓŁKI WZROSTOWE

Fundusz skupia się na dynamicznie rozwijających się spółkach notowanych na rynkach rozwiniętych, charakteryzujących się wyjątkowymi, nowoczesnymi modelami biznesowymi, które kreują lub zmieniają otoczenie rynkowe, czyli na przedsiębiorstwach będących liderami zmian w kierunku „Nowej Gospodarki”.

EKSPOZYCJA NA MEGATRENDY

Spółki wzrostowe są liderami rozwiązań wkomponowujących się światowe megatrendy, min: globalne zmiany demograficzne (profil konsumpcji, starzenie się społeczeństw, bogacenie się krajów rozwijających się), zmiany klimatyczne (energetyka, gospodarka surowcowa, przemysł) i rozwój światowej medycyny (biotechnologia, urządzenia i software medyczny).

WYSOKA PŁYNNOŚĆ

Fundusz inwestuje wyłącznie w spółki notowane na rynkach rozwiniętych, o wysokiej płynności i niskich kosztach transakcyjnych.

Cechy funduszu

 • Liderzy wzrostu – inwestujemy w spółki z mocnymi „przewagami rynkowymi”, tj. nowoczesnym modelem biznesowym, wyjątkowym produktem i dynamicznym wzrostem rynku docelowego.
 • Aktywne zarządzanie - udział akcji i instrumentów dłużnych może w dowolnym momencie wynosić od 70 do 100%. Dynamiczne zarządzanie alokacją pozwala ograniczyć ryzyko w przypadku nagłych korekt rynkowych.
 • Koncentracja na ok. 30 płynnych spółkach w portfelu, co ma na celu generowanie stóp zwrotu lepszych od rynku.
 • Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w inwestycjach w akcje rynków rozwiniętych (Europa, USA).


Ryzyka

Rockbridge TFI stale dokłada należytych starań, aby minimalizować ryzyka związane z inwestycją w fundusze, decydując się na inwestycję weź pod uwagę ryzyka m.in. taki jak:
 
 • Ryzyko kredytowe: 
 • Ryzyko operacyjne: możliwość poniesienia przez subfundusz straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości  dotyczących systemów towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych.
 
Pełny opis wszystkich rodzajów ryzyka związanych z subfunduszem można znaleźć w aktualnym prospekcie informacyjnym Rockbridge FIO Parasolowego.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 30.09.2022

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2021 2020 2019 2018 MAX
-9,13% -7,53% -26,57% -33,62% -11,92% -24,16% -34,38% 20,28% -7,27% -3,04% -15,88% -38,31%

Zarządzający funduszem

Informacje o funduszu

 • brak
 • 16.01.2009
 • 6 mln PLN
 • 61,69 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 2%
 • 95 1140 1010 0000 3010 6801 3015
 • dzienna

Struktura na 31.08.2022

 • 66,5%
 • 15,6%
 • 18,0%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

-38,18%