Rockbridge Growth Leaders

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

GLOBALNE SPÓŁKI WZROSTOWE

Fundusz skupia się na dynamicznie rozwijających się spółkach notowanych na rynkach rozwiniętych, charakteryzujących się wyjątkowymi, nowoczesnymi modelami biznesowymi, które kreują lub zmieniają otoczenie rynkowe, czyli na przedsiębiorstwach będących liderami zmian w kierunku „Nowej Gospodarki”.

EKSPOZYCJA NA MEGATRENDY

Spółki wzrostowe są liderami rozwiązań wkomponowujących się światowe megatrendy, min: globalne zmiany demograficzne (profil konsumpcji, starzenie się społeczeństw, bogacenie się krajów rozwijających się), zmiany klimatyczne (energetyka, gospodarka surowcowa, przemysł) i rozwój światowej medycyny (biotechnologia, urządzenia i software medyczny).

WYSOKA PŁYNNOŚĆ

Fundusz inwestuje wyłącznie w spółki notowane na rynkach rozwiniętych, o wysokiej płynności i niskich kosztach transakcyjnych.

Cechy funduszu

 • Liderzy wzrostu – inwestujemy w spółki z mocnymi „przewagami rynkowymi”, tj. nowoczesnym modelem biznesowym, wyjątkowym produktem i dynamicznym wzrostem rynku docelowego.
 • Aktywne zarządzanie - udział akcji i instrumentów dłużnych może w dowolnym momencie wynosić od 70 do 100%. Dynamiczne zarządzanie alokacją pozwala ograniczyć ryzyko w przypadku nagłych korekt rynkowych.
 • Koncentracja na ok. 30 płynnych spółkach w portfelu, co ma na celu generowanie stóp zwrotu lepszych od rynku.
 • Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w inwestycjach w akcje rynków rozwiniętych (Europa, USA).


Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto oraz wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na rozwiniętych rynkach akcji krajów OECD oraz instrumenty zbiorowego inwestowania (ETF) i instrumenty pochodne dające ekspozycję na te rynki. Subfundusz inwestuje głównie w spółki tzw. „innowacyjne”, tj. o unikatowych modelach biznesowych pozwalających na szybki wzrost pozycji rynkowej i przychodów, w szczególności eksponowane na trendy globalne dotyczące cyfrowej rozrywki i technologii z tym związanej. W portfelu znajduje się docelowo ok 20-40 spółek. Subfundusz dokonuje lokat w sposób uznaniowy z uwzględnieniem zasad polityki inwestycyjnej.

Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celu zabezpieczania ryzyka rynkowego (w tym ryzyka walutowego). Subfundusz może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Poziom dźwigni mierzonej metodą zaangażowania nie przekracza 100% Aktywów Netto Subfunduszu.
 
 

Ryzyka

Rockbridge TFI stale dokłada należytych starań, aby minimalizować ryzyka związane z inwestycją w fundusze, decydując się na inwestycję weź pod uwagę ryzyka m.in. taki jak:
 
 • Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości inwestycji w wyniku zmian parametrów rynkowych, którymi w zależności od polityki  inwestycyjnej funduszu mogą być np: kursy akcji lub inne instrumenty o charakterze udziałowym, poziomy stóp procentowych (ryzyko stóp procentowych), ceny towarów (ryzyko towarowe) oraz kursy walutowe (ryzyko walutowe).
 • Ryzyko kredytowe - związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty finansowe są przedmiotem lokat lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na instrumentach finansowych, a także związane z możliwością nieterminowego rozliczenia transakcji zawartych przez subfundusz (ryzyko rozliczeniowe). Niewypłacalność któregokolwiek z emitentów lub kontrahentów może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto.
 • Ryzyko płynności - związane jest z brakiem możliwości nabycia lub zbycia instrumentu finansowego bez istotnego wpływu na cenę tego instrumentu lub brakiem możliwości finansowania pozycji.
 • Ryzyko dźwigni finansowej - dźwignia finansowa występuje, gdy ekspozycja przekracza wielkość zainwestowanej kwoty. Dźwignia finansowa może powstać w następstwie zastosowania instrumentów pochodnych lub finansowania za pomocą transakcji z przyrzeczeniem odkupu. Wykorzystanie dźwigni może powodować większe wahania wyceny i w efekcie podwyższać poziom ryzyka.
 • Ryzyko operacyjne - możliwość poniesienia straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych (np. ryzyko przechowywania aktywów).
 
Pełny opis wszystkich rodzajów ryzyka związanych z subfunduszem można znaleźć w aktualnym prospekcie informacyjnym Rockbridge FIO Parasolowego.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 21.05.2024

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2023 2022 2021 2020 MAX
8,37% 2,72% 12,26% 18,18% 32,29% -3,28% 5,04% 36,69% -32,77% 20,28% -7,27% -9,26%

Zarządzający funduszem

Informacje o funduszu

 • 90% MSCI ACWI Growth Index + 10% WIBOR ON
 • 16.01.2009
 • 11 mln PLN
 • 90,74 PLN
 • PLN
 • od 5 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 4%
 • 2%
 • Opłata za wyniki wynosi 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz, więcej
 • 95 1140 1010 0000 3010 6801 3015
 • dzienna

Struktura na 30.04.2024

 • 78,4%
 • 1,8%
 • 10,5%
 • 9,3%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7


Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

4,62%