Rockbridge Obligacji Korporacyjnych

GŁÓWNIE OBLIGACJE KORPORACYJNE

Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje korporacyjne emitowane przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Istotna część portfela jest denominowana w EUR (możliwość wykorzystania transakcji fx swap)

SYNERGIA
W ZESPOLE

Szczegółowa selekcja spółek emitujących obligacje jest prowadzona zarówno przez osoby odpowiadające za obligacje jak i zespół akcyjny. Zgromadzona w ten sposób wiedza daje dokładny obraz kondycji spółek.

PŁYNNY PORTFEL

Istotną cechą portfela funduszu jest silna dywersyfikacja oraz wysoka płynność instrumentów.

Cechy funduszu

 • Fundusz obligacji korporacyjnych, który wykorzystuje najlepsze pomysły na rynku długu przedsiębiorstw w połączeniu z wiedzą na temat spółek, którą posiadają zarządzający akcjami
 • Główna część portfela to obligacje korporacyjne polskie i zagraniczne
 • Mniejsza część portfela to obligacje rządowe i instrumenty rynku pieniężnego

Historia wycen

Stopy zwrotu na 21.08.2019

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2018 2017 2016 2015 MAX
0,40% 1,08% 1,63% 3,47% 4,56% 6,88% 2,40% 0,90% 3,66% 1,90% 2,55% 49,20%

Informacje o funduszu

 • stawka WIBID 6M + 1%
 • 11.01.2000
 • 29 mln PLN
 • 14,92 PLN
 • PLN
 • od 2 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 1,5%
 • 1%
 • 20% stopy zwrotu ponad stawkę oprocentowania więcej
 • 56 2490 0005 0000 4600 2241 7282
 • dzienna

Struktura na 31.07.2019

 • 52,9%
 • 41,5%
 • -0,1%
 • 5,7%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w dłużne instrumenty finansowe emitowane przez przedsiębiorstwa, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną zmiennością. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
13,46%