Rockbridge Obligacji Korporacyjnych

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

GŁÓWNIE OBLIGACJE KORPORACYJNE

Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje korporacyjne emitowane przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Istotna część portfela jest denominowana w EUR (możliwość wykorzystania transakcji fx swap)

SYNERGIA
W ZESPOLE

Szczegółowa selekcja spółek emitujących obligacje jest prowadzona zarówno przez osoby odpowiadające za obligacje jak i zespół akcyjny. Zgromadzona w ten sposób wiedza daje dokładny obraz kondycji spółek.

PŁYNNY PORTFEL

Istotną cechą portfela funduszu jest silna dywersyfikacja oraz wysoka płynność instrumentów.

Cechy funduszu

 • Fundusz obligacji korporacyjnych, który wykorzystuje najlepsze pomysły na rynku długu przedsiębiorstw w połączeniu z wiedzą na temat spółek, którą posiadają zarządzający akcjami
 • Główna część portfela to obligacje korporacyjne polskie i zagraniczne
 • Mniejsza część portfela to obligacje rządowe i instrumenty rynku pieniężnego

Historia wycen

Stopy zwrotu na 15.04.2021

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2020 2019 2018 2017 MAX
0,13% 1,74% 2,47% 4,85% 7,12% 8,60% 1,74% 2,99% 3,43% 0,90% 3,66% 57,90%

Informacje o funduszu

 • stawka WIBID 6M + 1%
 • 11.01.2000
 • 28 mln PLN
 • 15,79 PLN
 • PLN
 • od 2 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 1,5%
 • 1%
 • 25% stopy zwrotu ponad stawkę oprocentowania więcej
 • 41 1140 1010 0000 3010 6802 3008
 • dzienna

Struktura na 31.03.2021

 • 34,5%
 • 31,6%
 • 7,7%
 • -8,2%
 • 34,4%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w dłużne instrumenty finansowe emitowane przez przedsiębiorstwa, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną zmiennością. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
14,59%