Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Lokata Plus)

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

ATRAKCYJNA
LOKATA KAPITAŁU

Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych to aktywnie zarządzany portfel instrumentów rynku pieniężnego oraz obligacji o krótkim terminie wykupu.

MAKSYMALNA
PŁYNNOŚĆ

W funduszu znajdują się tylko pozycje, które można szybko sprzedać w dowolnym momencie.

Cechy funduszu

 • Inwestuje głównie w instrumenty rynku pieniężnego bez ograniczeń geograficznych.
 • Możliwość wykorzystania instrumentów pochodnych w obszarze rynku stopy procentowej - zarządzający funduszem
 • posiada wieloletni track record w stosowaniu takich rozwiązań.
 

Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne na  rozwijających się rynkach europejskich i inne instrumenty dające ekspozycję na stopy procentowe. Subfundusz dąży do ograniczania ryzyka kredytowego i ryzyka płynności poprzez utrzymywanie większości aktywów w instrumentach emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. Subfundusz dokonuje lokat w sposób uznaniowy z uwzględnieniem zasad polityki inwestycyjnej, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu przekraczającej przyjęty benchmark.
 

Ryzyka

Rockbridge TFI stale dokłada należytych starań, aby minimalizować ryzyka związane z inwestycją w fundusze, decydując się na inwestycję weź pod uwagę ryzyka m.in. taki jak:
 
 • Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości inwestycji w wyniku zmian parametrów rynkowych, którymi w zależności od polityki  inwestycyjnej funduszu mogą być np: kursy akcji lub inne instrumenty o charakterze udziałowym, poziomy stóp procentowych (ryzyko stóp procentowych), ceny towarów (ryzyko towarowe) oraz kursy walutowe (ryzyko walutowe).
 • Ryzyko kredytowe - związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty finansowe są przedmiotem lokat lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na instrumentach finansowych, a także związane z możliwością nieterminowego rozliczenia transakcji zawartych przez subfundusz (ryzyko rozliczeniowe). Niewypłacalność któregokolwiek z emitentów lub kontrahentów może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto.
 • Ryzyko płynności - związane jest z brakiem możliwości nabycia lub zbycia instrumentu finansowego bez istotnego wpływu na cenę tego instrumentu lub brakiem możliwości finansowania pozycji.
 • Ryzyko dźwigni finansowej - dźwignia finansowa występuje, gdy ekspozycja przekracza wielkość zainwestowanej kwoty. Dźwignia finansowa może powstać w następstwie zastosowania instrumentów pochodnych lub finansowania za pomocą transakcji z przyrzeczeniem odkupu. Wykorzystanie dźwigni może powodować większe wahania wyceny i w efekcie podwyższać poziom ryzyka.
 • Ryzyko operacyjne - możliwość poniesienia straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych (np. ryzyko przechowywania aktywów).
   
Pełny opis wszystkich rodzajów ryzyka związanych z subfunduszem można znaleźć w aktualnym prospekcie informacyjnym Rockbridge FIO Parasolowego.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy.

Aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w dłużne instrumenty finansowe, które nie powinny cechować się dużą zmiennością. Z uwagi na stosowanie techniki zarządzania, tj. możliwość wykorzystywania dźwigni finansowej również z wykorzystaniem instrumentów kasowych, w krótkim horyzoncie portfel inwestycyjny Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Towarzystwo dąży do tego aby wartość inwestycji w Subfunduszu nie podlegała istotnym wahaniom w dłuższym horyzoncie. Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.

Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 03.10.2023

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2022 2021 2020 2019 MAX
0,13% 1,81% 6,43% 24,98% 16,95% 18,16% 20,01% 0,84% -3,00% 2,99% 3,38% 36,98%

Zarządzający funduszem

Informacje o funduszu

 • 50% TBSP Index + 50% WIBOR ON
 • 16.07.2014
 • 146 mln PLN
 • 136,98 PLN
 • PLN
 • od 1 roku
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • 0%
 • 1%
 • Opłata za wyniki wynosi 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz, więcej
 • 20 1140 1010 0000 3010 6801 6014
 • dzienna

Struktura na 31.08.2023

 • 78,1%
 • 8,0%
 • 5,4%
 • 8,6%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7


Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

26,07%