Rockbridge Stabilnego Wzrostu

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 14.01.2021

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2020 2019 2018 2017 MAX
3,63% 6,83% 6,01% 9,90% 11,53% 1,41% 1,98% 8,02% 1,87% -8,76% 4,33% 79,90%

Informacje o funduszu

 • 30% WIG, 55% Treasury Bond Spot Poland Index, 15% POLONIA
 • 05.08.2000
 • 118 mln PLN
 • 17,99 PLN
 • PLN
 • od 3 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 2,5%
 • 2,5%
 • 07 1140 1010 0000 3010 6802 4008
 • dzienna

Struktura na 30.12.2020

 • 62,7%
 • 21,5%
 • 4,8%
 • 10,4%
 • 2,2%
 • -1,6%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
W związku z faktem, że część aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną zmiennością. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
9,76%