Rockbridge Stabilnego Wzrostu

Historia wycen

Stopy zwrotu na 17.06.2019

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2018 2017 2016 2015 MAX
1,49% -0,24% 2,18% -0,24% -6,56% 0,24% 2,25% -8,76% 4,33% 1,45% -2,24% 63,90%

Informacje o funduszu

 • 30% WIG, 55% Treasury Bond Spot Poland Index, 15% POLONIA
 • 05.08.2000
 • 131 mln PLN
 • 16,39 PLN
 • PLN
 • od 3 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 2,5%
 • 3%
 • 71 2490 0005 0000 4530 2552 0668
 • dzienna

Struktura na 31.05.2019

 • 56,8%
 • 19,2%
 • 8,1%
 • 0,8%
 • -0,1%
 • 15,3%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
W związku z faktem, że część aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną zmiennością. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
-3,70%