Rockbridge Stabilnego Wzrostu

Historia wycen

Stopy zwrotu na 13.12.2018

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2017 2016 2015 2014 MAX
0,37% -0,80% -2,36% -7,78% -3,59% -0,37% -8,20% 4,33% 1,45% -2,24% 1,43% 61,30%

Informacje o funduszu

 • 70% FTSE Russell Polish Government LCY Total Return 1-3 Years, 30% WIG
 • 05.08.2000
 • 158 mln PLN
 • 16,13 PLN
 • PLN
 • od 3 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 2,5%
 • 3%
 • 71 2490 0005 0000 4530 2552 0668
 • dzienna

Struktura na 30.11.2018

 • 56,8%
 • 22,3%
 • 9,4%
 • -0,3%
 • 11,9%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
W związku z faktem, że część aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną zmiennością. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
-3,87%