Rockbridge Value Leaders

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

OPORTUNISTYCZNY FUNDUSZ AKCYJNY

Strategia inwestycyjna funduszu skupia się wokół spółek, których aktualna niska, wycena może nie oddawać długoterminowej sytuacji firmy.

STARANNA SELEKCJA SPÓŁEK

Fundusz inwestuje w spółki, które spełniają rygorystyczne parametry techniczne do przyszłego wzrostu wartości. Kluczowe aspekty to perspektywy rozwoju modelu biznesowego, jakość kadry zarządzającej, stosowane zasady corporate governance.

PRIORYTET TO PŁYNNOŚĆ

Obszarem zainteresowania funduszu są największe światowe giełdy o najwyższej płynności z kapitalizacją przekraczającą 1 bilion USD, które łącznie stanowią 87% całego rynku globalnych akcji.

Cechy funduszu

 • Aktywne zarządzanie - udział akcji może w dowolnym momencie wynosić od 70 do 100%. Dynamiczne zarządzanie alokacją pozwala ograniczyć ryzyko w przypadku nagłych korekt rynkowych.
 • Koncentracja na ok. 30 płynnych spółkach w portfelu, co ma na celu generowanie stóp zwrotu lepszych od rynku.
 • Strategia GARP (Growth at a reasonable price) – poszukiwanie spółek atrakcyjnie wycenionych przez rynek, ale z bardzo dobrymi fundamentami – modelem biznesowym, produktem i wzrostem rynku, w celu osiągania stóp zwrotu powyżej rynku.
 • Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w inwestycjach w akcje rynków rozwiniętych (Europa, USA)


Ryzyka

Rockbridge TFI stale dokłada należytych starań, aby minimalizować ryzyka związane z inwestycją w fundusze, decydując się na inwestycję weź pod uwagę ryzyka m.in. taki jak:
 
 • Ryzyko kredytowe: ryzyko wynika z możliwości pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta instrumentów finansowych nabywanych przez subfundusz lub kontrahenta, z którym fundusz będzie zawierał umowy lub transakcje na instrumentach finansowych będących przedmiotem lokat subfunduszu.
 • Ryzyko operacyjne: możliwość poniesienia przez subfundusz straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych.
 • Ryzyko technik finansowych, takich jak kontrakty dotyczące instrumentów pochodnych mających wpływ na profil ryzyka subfunduszu: ryzyko związane z zawieraniem przez fundusz na rachunek subfunduszu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne (w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne), mogących wpływać na wahania (w tym spadek) wartości jednostki uczestnictwa.
 
Pełny opis wszystkich rodzajów ryzyka związanych z subfunduszem można znaleźć w aktualnym prospekcie informacyjnym Rockbridge FIO Parasolowego.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.  

Historia wycen

Stopy zwrotu na 30.09.2022

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2021 2020 2019 2018 MAX
-4,66% 3,71% -5,64% 2,99% -3,34% 7,62% -2,86% 4,44% 4,19% 7,98% -13,66% 57,57%

Zarządzający funduszem

Informacje o funduszu

 • brak
 • 08.05.2009
 • 24 mln PLN
 • 157,57 PLN
 • PLN
 • od 4 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • 4%
 • 2%
 • 11 1140 1010 0000 3010 6801 5012
 • dzienna

Struktura na 31.08.2022

 • 77,7%
 • 9,6%
 • 0,2%
 • 2,0%
 • 10,6%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

-1,75%