Rockbridge Value Leaders

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

OPORTUNISTYCZNY FUNDUSZ AKCYJNY

Strategia inwestycyjna funduszu skupia się wokół spółek, których aktualna niska, wycena może nie oddawać długoterminowej sytuacji firmy.

STARANNA SELEKCJA SPÓŁEK

Fundusz inwestuje w spółki, które spełniają rygorystyczne parametry techniczne do przyszłego wzrostu wartości. Kluczowe aspekty to perspektywy rozwoju modelu biznesowego, jakość kadry zarządzającej, stosowane zasady corporate governance.

PRIORYTET TO PŁYNNOŚĆ

Obszarem zainteresowania funduszu są największe światowe giełdy o najwyższej płynności z kapitalizacją przekraczającą 1 bilion USD, które łącznie stanowią 87% całego rynku globalnych akcji.

Cechy funduszu

 • Aktywne zarządzanie - udział akcji może w dowolnym momencie wynosić od 70 do 100%. Dynamiczne zarządzanie alokacją pozwala ograniczyć ryzyko w przypadku nagłych korekt rynkowych.
 • Koncentracja na ok. 30 płynnych spółkach w portfelu, co ma na celu generowanie stóp zwrotu lepszych od rynku.
 • Strategia GARP (Growth at a reasonable price) – poszukiwanie spółek atrakcyjnie wycenionych przez rynek, ale z bardzo dobrymi fundamentami – modelem biznesowym, produktem i wzrostem rynku, w celu osiągania stóp zwrotu powyżej rynku.
 • Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w inwestycjach w akcje rynków rozwiniętych (Europa, USA)


Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto oraz wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na rozwiniętych rynkach akcji krajów OECD oraz instrumenty zbiorowego inwestowania (ETF) i instrumenty pochodne dające ekspozycję na te rynki. Subfundusz inwestuje głównie w spółki tzw. „value”, czyli o atrakcyjnej wycenie fundamentalnej względem indywidualnych perspektyw w zakresie kształtowania się możliwych przyszłych zysków i przepływów pieniężnych. W portfelu znajduje się docelowo ok 20-40 spółek. Subfundusz dokonuje lokat w sposób uznaniowy z uwzględnieniem zasad polityki inwestycyjnej.

Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego  zarządzania portfelem oraz w celu zabezpieczania ryzyka rynkowego (w tym ryzyka walutowego). Subfundusz może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Poziom dźwigni mierzonej metodą  zaangażowania nie przekracza 100% Aktywów Netto Subfunduszu.
 

Ryzyka

Rockbridge TFI stale dokłada należytych starań, aby minimalizować ryzyka związane z inwestycją w fundusze, decydując się na inwestycję weź pod uwagę ryzyka m.in. taki jak:
 
 • Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości inwestycji w wyniku zmian parametrów rynkowych, którymi w zależności od polityki  inwestycyjnej funduszu mogą być np: kursy akcji lub inne instrumenty o charakterze udziałowym, poziomy stóp procentowych (ryzyko stóp procentowych), ceny towarów (ryzyko towarowe) oraz kursy walutowe (ryzyko walutowe).
 • Ryzyko kredytowe - związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty finansowe są przedmiotem lokat lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na instrumentach finansowych, a także związane z możliwością nieterminowego rozliczenia transakcji zawartych przez subfundusz (ryzyko rozliczeniowe). Niewypłacalność któregokolwiek z emitentów lub kontrahentów może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto.
 • Ryzyko płynności - związane jest z brakiem możliwości nabycia lub zbycia instrumentu finansowego bez istotnego wpływu na cenę tego instrumentu lub brakiem możliwości finansowania pozycji.
 • Ryzyko dźwigni finansowej - dźwignia finansowa występuje, gdy ekspozycja przekracza wielkość zainwestowanej kwoty. Dźwignia finansowa może powstać w następstwie zastosowania instrumentów pochodnych lub finansowania za pomocą transakcji z przyrzeczeniem odkupu. Wykorzystanie dźwigni może powodować większe wahania wyceny i w efekcie podwyższać poziom ryzyka.
 • Ryzyko operacyjne - możliwość poniesienia straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych (np. ryzyko przechowywania aktywów).
 
Pełny opis wszystkich rodzajów ryzyka związanych z subfunduszem można znaleźć w aktualnym prospekcie informacyjnym Rockbridge FIO Parasolowego.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.  

Historia wycen

Stopy zwrotu na 22.02.2024

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2023 2022 2021 2020 MAX
3,04% 7,17% 7,94% 9,25% 36,79% 34,12% 1,24% 18,45% 12,95% 4,44% 4,19% 119,71%

Zarządzający funduszem

Informacje o funduszu

 • 90% MSCI ACWI Value Index + 10% WIBOR ON
 • 08.05.2009
 • 25 mln PLN
 • 219,71 PLN
 • PLN
 • od 4 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • 4%
 • 2%
 • Opłata za wyniki wynosi 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz, więcej
 • 11 1140 1010 0000 3010 6801 5012
 • dzienna

Struktura na 31.01.2024

 • 87,6%
 • 0,9%
 • 0,0%
 • 2,3%
 • 9,2%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7


Materiały marketingowe

Poniższe materiały mogą mieć cel marketingowy, nie stanowią umowy ani nie są dokumentami informacyjnymi wymaganymi na mocy przepisów prawa i nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Są to informacje reklamowe. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Kluczowymi Informacji dla Inwestorów bądź Statutem Funduszu.

53,85%