Rockbridge Zrównoważony

Historia wycen

Stopy zwrotu na 10.10.2019

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2018 2017 2016 2015 MAX
-1,02% -3,00% -4,90% -1,52% -13,00% -6,73% -0,51% -11,36% 4,76% 1,94% -5,07% 94,00%

Informacje o funduszu

 • 50% WIG, 40% Treasury Bond Spot Poland Index, 10% POLONIA
 • 28.10.1999
 • 76 mln PLN
 • 1,94 PLN
 • PLN
 • od 4 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 3%
 • 3,5%
 • 70 1140 1010 0000 3010 6802 5008
 • dzienna

Struktura na 30.09.2019

 • 32,7%
 • 47,0%
 • 5,4%
 • -0,1%
 • 15,0%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
W związku z faktem, że część aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną zmiennością.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
-11,82%