Rockbridge Zrównoważony

Historia wycen

Stopy zwrotu na 13.12.2018

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2017 2016 2015 2014 MAX
0,51% -1,50% -3,43% -10,05% -5,29% -0,51% -10,45% 4,76% 1,94% -5,07% -1,36% 97,00%

Informacje o funduszu

 • 50% FTSE Russell Polish Government LCY Total Return 1-3 Years, 50% WIG
 • 28.10.1999
 • 119 mln PLN
 • 1,97 PLN
 • PLN
 • od 4 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 3%
 • 4%
 • 42 2490 0005 0000 4530 1720 6738
 • dzienna

Struktura na 30.11.2018

 • 40,5%
 • 44,2%
 • 6,6%
 • -0,5%
 • 9,3%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
W związku z faktem, że część aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną zmiennością.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
-10,86%