Rockbridge Zrównoważony

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 14.01.2021

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2020 2019 2018 2017 MAX
5,50% 10,47% 7,65% 7,11% 7,65% -5,80% 3,43% 4,62% 0,00% -11,36% 4,76% 111,00%

Informacje o funduszu

 • 50% WIG, 40% Treasury Bond Spot Poland Index, 10% POLONIA
 • 28.10.1999
 • 73 mln PLN
 • 2,11 PLN
 • PLN
 • od 4 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 3%
 • 2,5%
 • 70 1140 1010 0000 3010 6802 5008
 • dzienna

Struktura na 30.12.2020

 • 46,8%
 • 3,9%
 • 37,2%
 • 20,4%
 • 1,6%
 • -9,9%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
W związku z faktem, że część aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną zmiennością.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.
4,98%