Rockbridge Zrównoważony

Zainwestuj w ten fundusz online na Rockbridge24.
Bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy.

W związku z faktem, że część aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.

Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.

Historia wycen

Stopy zwrotu na 24.01.2022

1M 3M 6M 12M 24M 36M YTD 2021 2020 2019 2018 MAX
-1,35% -8,33% -3,08% 4,76% 12,24% 10,00% -2,22% 10,29% 4,62% 0,00% -11,36% 120,00%

Informacje o funduszu

 • 50% WIG, 40% Treasury Bond Spot Poland Index, 10% POLONIA
 • 28.10.1999
 • 76 mln PLN
 • 2,20 PLN
 • PLN
 • od 4 lat
 • 1000 PLN
 • 100 PLN
 • do 3%
 • 2%
 • 70 1140 1010 0000 3010 6802 5008
 • dzienna

Struktura na 30.12.2021

 • 40,5%
 • 52,0%
 • 7,9%
 • 1,2%
 • 14,9%
 • -16,4%

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
2,80%