Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 23 października 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”).

 

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

  1. zmianą zarządzającego subfunduszami wydzielonymi w ramach Funduszu,
  2. zmianą osób wchodzących w skład Zarządu Towarzystwa,
  3. zmianą danych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej.